Dzienniczek - grudzien 2011 r.


JEZUS CHRYSTUS KROLEM POLSKI!!!
                                                                                                             


PODNIEŚ RĄCZKĘ BOŻE DZIECIĘ.

BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ.-szukam-

1 grudzień 2011 r I Czwartek Miesiąca

Pierwsze czytanie :

Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego.


Mt 7,21.24-27


-szukam-
Łudzenie samego siebie

21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?"
23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

Dobra lub zła budowa

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.
29 Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.


Pan Jezus Chrystus podyktował:
do ojca świętego Benedykta XVI.


UKOCHAMY NASZ OJCZE ŚWIĘTY.
DOSTOJNY ŁĄCZNIKU ZE ŚWIĘTYM NIEBEM.


My wierni Kościoła Katolickiego jesteśmy wdzięczni, że odrodził się Święty Kościół Katolicki w ruchu tradycyjnym i pozostał wierny zasadom ustalonym przez Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów.
Kapłani naszego Kościoła, których wzorem i świętością jest sam Papież, a który opisuje Jan Bosko - jest najważniejszą KOLUMNĄ i LATARNIĄ dla tonącego obecnie KOŚCIOŁA i innych kościołów, które charakteryzują się nowomodą i poszły drogą ekumenizmu i modernizmu.
MISJA naszych kapłanów jest świętym filarem podtrzymującym tę Kolumnę i Latarnię, aby jasno świecąc naokoło, przyciągała wszystkich zagubionych a także odłączonych przez modernistyczny nowomodny kościół.
My - naród polski, z konieczności ekonomicznych będący poza granicami Ojczyzny jesteśmy wierni Chrystusowi Królowi Wszechświata - pragniemy, aby nasz umiłowany Papież Benedykt XVI uhonorował Kapłanów - Misjonarzy ze Zgromadzenia - TOWARZYSTWA im. Leona XIII, ponieważ oni swoją pobożnością są wzorem dla nas, nie przyjmujących obecnego modernistycznego Kościoła, z którego Bóg - Stwórca jest usuwany z Centrum oraz nakazuje się nam bezcześcić Stwórcę przyjmując Jego Najświętsze Ciało do naszych serc w pozycji stojącej i na rękę.
My wierni Kościoła Rzymsko - Katolickiego, kochający i wielbiący Trójcę Świętą i Matkę Bożą - Królowę Świata prosimy Ojca Świętego aby przywrócił tradycję Mszy Świętej Trydenckiej, która jest w wielkim szacunku dla Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
W związku z powyższym bardzo prosimy na zezwolenie posługiwania kapłanom MISJI należącym do Kościoła Rzymsko - Katolickiego w każdym kraju i w Polsce także. Kapłani ci bronią i czczą Chrystusa Króla na Jego Ołtarzach i są przeciwni wprowadzania zasad bezczeszczenia Jego Najświętszego Ciała i Krwi. Tak nam dopomóż Bóg.
Mieczysława Kordas w imieniu Rodaków w Polsce i za jej granicami.
Chicago 31.08.2011 r.Pan Jezus Chrystus podyktował:
do ojca świętego Benedykta XVI.


DROGI NASZ UMIŁOWANY I NAJDOSTOJNIEJSZY
OJCZE ŚWIĘTY.

Pragniemy Cię powiadomić, że naród polski dąży do dokonania
Intronizacji Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI, jak Jezus sobie życzy od prawie 80 lat. Wówczas Pan Jezus przekazywał swoje życzenie przez Rozalię Celakówną, ale nikt Pana Boga nie słuchał.
Nadmieniamy, że proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny jest rozpoczęty ale i wstrzymany w Watykanie.
Sytuacja na świecie staje się dramatyczna a Pan Jezus w dalszym ciągu czeka na AKT INTRONIZACJI. Naród polski jest doświadczany a Episkopat w dalszym ciągu nie rozpoznał znaków czasu.
Nadchodzą czasy opanowywane przez przeciwników Pana Boga a tylko Chrystus Król może nam pomóc ten świat uratować.
Ojcze Święty - na pewno znasz życzenie Pana Jezusa - Boga, Stwórcy, że chce panować jako Król naszych serc, ale i jako Król ludzi i narodów.
Jeżeli nasz Pan będzie Królem oficjalnie wybranym przez władze kościelne i państwowe każdego państwa i Watykanu, to dopiero wówczas może być KRÓLEM ŚWIATA i zmieni nasze serca.
Dlatego też Polonia z Chicago zaproponowała wszystkim uczynienie pierwszego kroku w kierunku Intronizacji. Ludzie zebrali złoto, wykonali koronę dla Pana Jezusa a Rodacy w Polsce namalowali piękny obraz, który wnieśli oficjalnie wraz z pielgrzymką na Jasną Górę 14 sierpnia i pozostawili jako

DAR DLA MATKI BOŻEJ.

Oczywiście mieli nadzieję, że Ojcowie Paulini wraz z wiernymi uczynią zawierzenie Polski przed Królem Jezusem Chrystusem. Niestety, z przykrością stwierdzamy, że obraz został zamknięty w ciemnicy i jak dowiedzieliśmy się nikt nie ma zamiaru Pana Jezusa wynieść na światło aby Go czcić.
Ojcowie Paulini nie chcą z nami rozmawiać i dlatego serdecznie prosimy Ojca Świętego o wstawienie się w naszym imieniu aby piękny wizerunek CHRYSTUSA KRÓLA mógł być umieszczony w Kaplicy Matki Bożej - Królowej Polski jak również prosimy, aby jak najszybciej mogła być nałożona złota korona na :

Najświętszą Głowę Zbawiciela.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystko, co Nasz Ukochany Ojcze Święty czynisz dla nas.JAM JEST BOGIEM ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA

“..On padł na twarz swoja by w pokorze adorować w uniżeniu Boga Wszechmogącego i prosić o wybaczenie grzechów...”

“...Wrócił do Jezusa i upadł na twarz swoja aby podziękować Mu za uzdrowienie, Mistrz zapyta czy nie zostało uzdrowionych 10?...”

“...Bóg rzekł do Mojżesza, zdejmij sandały z nóg twoich bo ziemia na której stoisz jest święta! Mojżesz zdjął sandały, upadł na twarz swoją i zapytał kim jesteś Panie?...”

W jaki sposób my adorujemy Boga?

Czy oddajemy Mu należy szacunek i cześć?

Czy nasza postawa modlitewna nie jest czasem postawa wymuszona, gdzie klęczymy bo tak nas nauczono?

Czy tak naprawdę nie powinniśmy stanąć przed Bogiem w najwyższej formie uniżenia, naśladując przy tym wielkich proroków Starego Testamentu i wierzących w Chrystusa Nowego Testamentu?

Czy nasze serce nie odczuwa potrzeby większej bliskości i poznania Boga?

Czy nasze serce jest wciąż jeszcze oziębłe i zimne, aby nie zrozumieć tej prawdy ze przystępując do modlitwy stajemy w obliczu Wszechmogącego Boga, a nie "znajomego"?

Dlaczego wstydzimy się podczas modlitwy oddać Bogu należny Mu szacunek, poważanie i cześć , nie zniżając naszych głów do ziemi, pamiętając żeśmy tylko prochem przed Stwórcą?

Ile czasu poświęcamy na adorowanie Boga?

Piątek niech nas wyróżnia od pozostałych wierzących w naszym zapale i gorliwości, aby oddać Bogu w Chrystusie chwałę w adoracji i rozważaniu Męki Pańskiej.

Niech nasz przykład zachęca innych do wstępowania na Królewską Drogę do świętości. Piątek jako dzień męki Pańskiej, gdzie krew została przelana na odpuszczenie grzechów, gdzie nasz Pan został w bestialski sposób sponiewierany i brutalny sposób zabity, wyśmiewany, i wzgardzony, gdzie pluto na Niego używając najpodlejszych wyzwisk. Czyż ten dzień - piątek, dla nas Rycerzy Chrystusa nie może być wyjątkowy?

Dlatego tez zachęca się, aby biorąc pod uwagę wskazówki opisujące całość Męki Pańskiej, począwszy od piątkowego wieczoru od godziny 18 - według możliwości czasowych i osobistych każdego -

Kobiety, mężczyźni i młodzież wraz dzieci, skupiły swoja uwagę, czas i serce na rozważaniu Męki Pańskiej. Nie jest to Droga Krzyżowa, a raczej Misterium Baranka Bożego Sługi.

Niech głowa domu, głowa rodziny, wierzący w Chrystusa mąż i ojciec, rozpocznie modlitwę znakiem Krzyża Świętego by tym znakiem odpędzić wszelkie zło, przeciwników oraz wrogów , niech odmówi modlitwę dziękczynną wznosząc swoje ręce ku niebu, dziękując Bogu za Jego dobroć, miłosierdzie, wiarę i za Pana Jezusa Chrystusa Króla, którego oczekujemy, którego kochamy i którego przyjścia pragniemy i oczekujemy. Następnie niech zostanie odczytane 10 przykazań Bożych, aby zawsze móc przeglądać siebie i rodzinę w lustrze Bożej sprawiedliwości.

Kobieta wg. nauki Pana Jezusa i Jego Świętych Apostołów, nie powinna się modlić do Boga z nie zakrytą głową ze względu na uniżenie przed Bogiem i aniołami. Niech zostanie zmówiona modlitwa Pańska “Ojcze nasz”, następnie niech mąż, ojciec, głowa rodziny, odczyta Akt Intronizacji Chrystusa Króla i we wspólnych modlitwach wraz z rodziną, niech zanoszą wspólne prośby do Boga, do Tego którego jest Wierny i Dobry, za rodzinę, za Ojczyznę, za nawrócenie oziębłych i wątpiących, za panujących.

Niech Chrystus będzie uwielbiany w Waszych modlitwach, niech będzie wywyższany jako Król i Zbawiciel, dziękując Mu jednocześnie za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Niech zostanie odczytany Psalm kończący modlitwę, Psalm 119.

Jeśli to możliwe niech część soboty zostanie poświęcona i oddana w poście, jako ze nasz Pan spoczywał w grobie cieleśnie, by w Duchu zwiastować dobrą nowinę uwięzionym w otchłani - list św. Piotra.

Niedzielny poranek niech rozpocznie się wspólna modlitwą przed wyjściem z domu do Kościoła, aby oddać chwałę Bogu za zmartwychwstanie Chrystusa Pana i Jego Królewskie Panowanie.

Skąd ten pomysł?

Rozważając Staro i Nowotestamentową pobożność tak proroków jak i uczniów Pana Jezusa, oraz praktyki wczesnego Kościoła Katolickiego, pobożność chrześcijan odróżniała ich od reszty świata, dając świadectwo wierze w Chrystusa.
Dzisiejsza pobożność zrównana jest w życiu niektórych wiernych jak i Pasterzy, do recytacji wyuczonych modlitw, gdzie umysł pracuje serce milczy. Nie o takiej pobożności mówił Pan Jezus, nie o taką pobożność chodzi Panu Bogu. Pobożność ma być świadoma i dobrowolna. Te praktyki można traktować jako zaprawę, wstęp do tego, co będzie w wieczności.

Nie powinniśmy wiele mówić, ale mówić sercem a potem słuchać co Duch Święty ma nam do powiedzenia.

Pan Jezus powiedział:”... jeśli Wasza pobożność nie będzie większa od faryzeuszów, na nic się zda...”

MÓDLMY SIĘ WSZYSCY O ZŁAGODZENIE KAR ZAPOWIADANYCH PRZEZ PANA JEZUSA dotyczące AMERYKI I EUROPY
-szukam-
Wśród wielu informacji na Internecie można znaleźć mapę ziemi , jak będzie wyglądać w najbliższej przyszłości.

Bardzo proszę poszukać na wyszukiwarce "Mapa Gordon Michael Scallion".

Są to tak duże zmiany geologiczne w których między innymi Europa przestanie istnieć.

Pan Jezus potwierdził w Orędziach prawdziwość tej mapy i do Mieczysławy powiedział, że jest szansa zatrzymania tego kataklizmu w dużym stopniu, jeżeli ludzie będą się modlić i to bardzo dużo.

A teraz jedna ze szczegółowych informacji:

zapowiedziane jest trzęsienie ziemi w New Madrid Fault (uskok geologiczny), które będzie w najbliższym czasie, gdzie praktycznie Chicago i pół Ameryki przestanie istnieć.

Te informacje podane są u amerykańskiego mistyka John Leary http://www.johnleary.com/
.

Prawdziwość tych objawień Pan Jezus potwierdził do innych znanych nam mistyków mówiąc, że przekazy John Leary' go są prawdziwe nawet w najdrobniejszych szczegółach.

Dlatego też, bardzo prosimy o modlitwy w intencji zatrzymania trzęsienia ziemi w New Madrid Fault.

Bożena z Florydy

„Pan Jezus powiedział, że uratuje Chicago, ponieważ coraz więcej proboszczów zawierza swoje parafie Chrystusowi Królowi a także bardzo dużo ludzi modli się w każdą sobotę na specjalnych nabożeństwach a szczególnie w pierwsze soboty nawet dużo kościołów prowadzi nabożeństwa wynagradzające "

Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata" - Mieczysława

ORĘDZIA I MODLITWY NA CZASY OBECNE

“Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.”***KLIKNIJ***Listopad B 2011

***KLIKNIJ***Listopad C 2011

***KLIKNIJ***Listopad D 2011

***KLIKNIJ***Listopad E 2011


PETYCJA DO BENEDYKTA XVI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II.
http://www.piotrskarga.pl/ps,8104,2,0,1,I,informacje.html

2011-10-24

-szukam-

Ks. Brunero Gherardini, kanonik Bazyliki Świętego Piotra, wystosował petycję do Ojca Świętego Benedykta XVI, w której apeluje o rozpoczęcie krytycznej debaty na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II. Pod petycją podpisali się także: dziekan wydziału filozoficznego na Papieskim Uniwersytecie Lateranum w latach 2002-2008 ks. Antonio Livi i profesor Roberto De Mattei, a także 46 innych osób duchownych i świeckich, przeważnie profesorów i liderów związanych z katolicyzmem tradycyjnym we Włoszech.

-szukam- „Dla dobra Kościoła, a szczególnie dla zbawienia dusz, które jest jego pierwszym i najwyższym prawem (por. KPK z 1983 r., kan. 1752), po dekadach liberalnej egzegetycznej, teologicznej, historiograficznej i »duszpasterskiej« inwencji twórczej w imię Drugiego Ekumenicznego Soboru Watykańskiego, wydaje mi się, że pilne jest zapewnienie pewnej przejrzystości dzięki uzyskaniu autorytatywnej odpowiedzi na pytanie o ciągłość między tym soborem i pozostałymi (tym razem nie jedynie przez deklarowanie tego faktu, lecz przez jego autentyczne wykazanie) - na pytanie o wierność Tradycji Kościoła” - czytamy w petycji.

Całość petycji, w języku angielskim, znajduje się w serwisie :
http://www.dici.org/en/documents/petition-to-pope-benedict-xvi-for-a-more-in-depth-examination-of-the-second-ecumenical-vatican-council/

Krystyna

Kościół, a mówili o tym kilkakrotnie sami Papieże, znalazł się w głębokim kryzysie.
-szukam-
Nie stoimy też wobec widma grożącej masowej apostazji, jesteśmy już jej świadkami!!!.

Wymagałoby jednak osobnej, pokaźnej księgi opisanie ujemnych, nieraz porażających zjawisk, wydarzeń, wypowiedzi, świadczących o dzisiejszym katastrofalnym stanie rzeczy. Zapewne Autor takich zmian, do jakich doprowadzili „wierzący inaczej", tzw. otwarci katolicy, nie przeczułby w najgorszym śnie.
Być chrześcijaninem nie jest łatwo. Oznacza to pójście na całość, wspinanie się po ścieżce wąskiej, trudnej i zawsze pod górę. Żeby wytrwać, trzeba oparcia w Bogu i Jego przykazaniach, trzeba częstego przebywania z Nim, trzeba modlitwy; prawdziwa modlitwa wymaga określonego czasu. A życie, dzisiejsze jest tak pośpieszne, zagonione, przeładowane, że w końcu nie ma czasu ,,na nie", więc nie ma go i na spokojne, osobiste spotkanie z Bogiem i błagalne upadnięcie Mu do stóp z prośbą o ratunek, o ocalenie.

Czy nam, zwykłym katolikom, oprócz oczekiwania na gniewną. interwencję Boga, pozostają jeszcze jakieś możliwości (realne i adekwatne) uratowania i odrodzenia Kościoła? Oto jest pytanie, na które musimy i my odpowiedzieć, i nasi Pasterze.
Ks. Henryk Czepułkowski

***KLIKNIJ***
SZATAN W STRUKTURACH ŚWIATA.


STRASZNA PRZEPOWIEDNIA.
"Objawienia w La Salette są w pełni zatwierdzone przez Papieża 16-ego listopada 1851 r."
http://www.marypages.com/LaSalettePolish.htm


-szukam-


"Tak, duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna! Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i wzywają pomsty".

W
połowie XIX wieku dwoje małych dzieci z maleńkiej wioski La Salette w pobliżu Grenoble ujrzało Matkę Boską. Wtedy czternastoletnia Melania Calvat i dziesięcioletni Maksymin Giraud, nie przypuszczali, że setki lat później ich maleńka wioska, właśnie dzięki temu stanie się niemalże Mekką pielgrzymujących. Jak podaje między innymi Andrzej Sieradzki, po pięciu latach biskup diecezji Grenoble oficjalnie zatwierdził objawienie z La Salette. Jednak na oficjalne ujawnienie jego treści świat czekał prawie 130 lat.

Wiadomo, że Matka Boska pamiętnego dnia przekazała dzieciom tajemnice dotyczące nie tylko ich życia, ale także przyszłości Kościoła i całej Europy. Wszystkie poniższe cytaty pochodzą z książki Andrzeja Sieradzkiego „Trzecia tajemnica fatimska” wydanej przez Katolickie Publikacje, Gdańsk 1998, za książką Arnaud de Lassus Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych wydanej w Komorowie w 1997 roku przez Wydawnictwo Antyk.

"Księża, słudzy Mego Syna, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, stali się ściekiem nieczystości. Tak, duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna! Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i wzywają pomsty. I oto pomsta czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludzi. Nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną ofiarę Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.

Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było. Biada mieszkańcom ziemi! Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.

Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw, dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.

Namiestnik Mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.

Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym rozumem i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się lekceważyć władze świeckie i kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane. Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości ojczyzny i bez miłości rodziny.

Ojciec Święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Źli będą po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego. [...]

Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł - obalenia i unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków".

Matka Boska zapowiedziała również klęski, łudząco podobne do wszystkich przepowiedni, mówiących o końcu naszego świata. Katastrofy i klęski żywiołowe to tylko przedsmak tego, co zgodnie z jej orędziem, już wkrótce ma się wydarzyć. Zobaczmy...

"Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy będzie się piło z kielicha gniewu Bożego. [...]

Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które srożyć się będą powszechnie). Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi władcami świata.

Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój; nie będzie się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą sobie pozwalać na wszelkiego rodzaju grzechy [...].

Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami. [...]

Odmienią się pory roku, ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta. [...]

Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe choroby. Będą spadały przerażające pioruny, które będą wstrząsać miastami i trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje. Będą się rozlegać głosy w powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci, a śmierć przysporzy im jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd".

Widać wyraźnie, że jest to jedna z najbardziej zatrważających wizji, jaką poznał świat. Pewne źródła podają, że nie jest to jednak koniec orędzi z La Salette. Wiadomo bowiem, że dzieci otrzymały również tak zwane orędzia sekretne, które rzekomo mógł poznać tylko papież. Przez jakiś czas po świecie krążyła informacja, że Maksymin spełnił prośbę Matki Bożej. Do dziś jednak pełna treść przepowiedni nie jest znana, nie wiadomo nawet czy gdzieś w archiwach Watykanu leży jej zapis. La Salette nadal budzi ciekawość pielgrzymów, którzy rok rocznie odwiedzają to święte miejsce i tamtejsze sanktuarium Notre - Dame de La Salette. Pamiętajmy jednak, że objawienia, które miały miejsce w niewielkiej podalpejskiej wiosce koło Grenoble, to tylko wstęp do świętych wizji i orędzi, które świat otrzymywał sukcesywnie przez lata.

Źródło:
http://strefatajemnic.onet.pl/przepowiednie/straszna-przepowiednia,1,4933040,artykul.html


Czy wobec takiej globalnej katastrofy wolno chować głowę w piasek i udawać, że nas nie dotyczy. Za bierność zapłacimy wszyscy wysoka cenę. Jak okręt tonie to go się ratuje!

Zapomnieli duchowni jaką straszną cenę krwi męczenników przyszło im zapłacić w czasie rewolucji światowych i II wojny światowej za swą pychę i przeniewierstwo Bogu.

                                                                                                             

5 grudnia Łk 5,17-26

Uzdrowienie paralityka

17
Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.
18 Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.
19 Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.
20 On widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy».
21 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. «Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?»
22 Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych?
23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź"?
24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» - rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»
25 I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
26 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

-szukam-
Pan Jezus:
«PRAGNĘ POWIEDZIEĆ DLA WSZYSTKICH - SŁOWA PEŁNE WIARY I MIŁOŚCI »

Dzieci Moje w ostatnich czasach tak dużo do was mówię poprzez wiele osób i bardzo was proszę abyście pilnie słuchali i uważnie czytali. Bądźcie przygotowani a nie bądźcie niedowiarkami jak za czasów Noego - pili, bawili się, grzeszyli i nie wierzyli co mówili prorocy aż wszyscy poginęli. Tak samo i teraz będzie.
Ale teraz JESTEM JA - BÓG MIŁOSIERNY i przychodzę do was cały czas w EUCHARYSTII na spotkanie z wami.

« CZEKAM NA WAS W TABERNAKULUM - PRZYCHODŹCIE BO TYLKO JA - BÓG CUDA CZYNIĘ »

Nie lękajcie się, podchodźcie do konfesjonałów, szczególnie teraz, gdy oczekujecie na Mnie następny raz. PAMIĘTAJCIE - NIE ZWLEKAJCIE, bo nie znacie dnia ni godziny Mego przyjścia jako Sędziego Sprawiedliwego a dla wielu ten czas będzie niespodzianką - tragiczną niespodzianką.
Zachęcam was, oczekuję was - JESTEM BÓG MIŁOSIERDZIA - nie odkładajcie zawrócenia ze złej drogi. Przyjmijcie cierpienia jakie otrzymujecie w darze ode Mnie a nawet proście o cierpienia, bo przecież one będą dla was zbawieniem.
Każde cierpienie przyjmujcie jako ŻERTWĘ OFIARNĄ, ponieważ ONO JEST ŁASKĄ. Uwierzcie Mnie Bogu, bo znam wasz żal w waszym dniu spotkania ze Mną - Sędzią Sprawiedliwym.
PAMIĘTAJCIE :
BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY JEST MIŁOŚCIĄ,
JEST MIŁOSIERNY, WYBACZY - PÓKI ŻYJECIE,
ALE JEST SPRAWIEDLIWY, GDY PRZESTANIECIE ŻYĆ NA ZIEMI.
Ofiarujcie się - jeden za drugiego, upominajcie się nawzajem abyście mogli przyjść w chwale zbawienia do Mnie, do Nas - do Nieba. Tak wam dopomóż Bóg. AMEN.

Jezus Chrystus Król Świata i Wszechświata.

A CI, KTÓRZY CHCĄ WIDZIEĆ MNIE SŁUGĘ A NIE KRÓLA LEPIEJ DLA NICH ŻEBY SIĘ NIGDY NIE NARODZILI.

Panie Jezu - pytają Ciebie matki i żony jak mają żyć, gdy ich mężowie piją alkohol, nie dbają - o rodzinę, o dom - wprost znęcają się nad dziećmi a one są bezradne i bezsilne.
Pan Jezus:

„ Dzieci Moje drogie - jeżeli zawarliście związek małżeński przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, to już postanowiliście dobrowolnie o swoim życiu w rodzinach.
Powiadam wam -
zaczynajcie dzień tak samo jak życie w małżeństwie :
MODLITWA DZIĘKCZYNNA,
UWIELBIENIE BOGA ZA ŻYCIE WASZE A POTEM PROŚBY.
Nie obciążajcie Boga za wasze złe życie, ponieważ to od was zależy w dużej mierze jakie to życie wasze jest.
Jeżeli zaczynacie dzień i małżeństwo od GRZECHU, to nie spodziewajcie się błogosławieństwa Bożego. Jesteście obdarzeni ROZUMEM. to rozumiecie - co to jest GRZECH, który jest akceptowany tylko przez szatana.
Niech każdy zastanowi się nad swoim życiem i ciągle przeprasza Boga w Trójcy Świętej Jedynego za swoje i innych grzechy. Módlcie się o siebie nawzajem i przepraszajcie Boga za siebie i bliźniego i niech Bóg mieszka w was.
Gdy narodzi się wam dziecię, to ofiarujcie je Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu a My będziemy czuwali nad dziecięciem. Od początku waszego życia, gdy tylko rozumiecie to życie - oddawajcie siebie, rodziny i wolę waszą Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Przecież, gdybyście tak czynili, to nie byłoby tak dużo zła na świecie. Bóg wnosi POKÓJ i SZCZĘŚCIE NIEBIAŃSKIE w wasze życie. Jeżeli tych pięknych AKTÓW nie czynicie, to wiadomo, że przyzwalacie na działanie w was "złych duchów" i życie wasze wtedy jest żałosne, smutne i nawet rozpaczliwe, bo zło i niepokój to SMUTEK. Jeszcze nie rozumiecie? Jeżeli byście tak czynili, to Chrystus już dawno powinien być KRÓLEM a wtedy życie na ziemi byłoby porównywalne do życia w Niebie, bo panowałaby MIŁOŚC I DOBRO, jak obiecuję wam. Jezus Chrystus, który chciałby być Królem waszych serc".

Panie Jezu - Ryszard pyta, dlaczego zachorował bardzo poważnie ale żeby mógł żyć musieli usunąć mu nogę.
Pan Jezus:


" Ryszard - lepiej bez nogi wejść do Królestwa Niebieskiego aniżeli mając obie nogi miałbyś iść do piekła, ponieważ niecne byłoby twoje życie z obiema nogami. O więcej nie pytaj, lecz dziękuj Mi, że będziesz mógł być zbawiony i chwal Boga swego Stwórcę z którym będziesz wieczerzał. Amen. Jezus - twój Zbawca ".


Panie Jezu - Aleksander cierpi, czy możesz go uleczyć?
Pan Jezus:


" Dzieci Moje - już poprzednio mówiłem: cieszcie sie że w momencie ze Mną współcierpicie a zbawienie wasze nadejdzie. Wystarczy wam, że zdrowiejecie a już zapominacie o Mnie i ulegacie emocjom i samouwielbianiu.
W przypadku Aleksandra - wybrałem jego po przyjacielsku, aby współczuł Mi a nie narzekał. Aleksander nie wyzdrowieje zupełnie. Choroba będzie nieuleczona ale zaleczona, jeżeli on nie będzie narzekał. Jak najmniej używania chemii jako leków tylko niech się leczy naturalnymi środkami, których jest bardzo duży wybór.

Jezus - twój współcierpiący Przyjaciel '".

Panie Jezu - Marzena i Sławek proszę o błogosławieństwo dla rodziny.
Pan Jezus :

" Dzieci Moje - nie tylko ode Mnie otrzymujecie BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ale często proście kapłanów, aby was błogosławili. Nie wstydźcie się podejść i prosić o modlitwę i błogosławieństwo. Wy sami używajcie wodę święconą w waszych domach pijąc i kropiąc wasze mieszkania. Woda święcona jest EGZORCYZMEM.

Dzieci Moje i wszyscy - jeśli będziecie przestrzegali zasad zawartych w Katechizmie Katolickim, to będziecie zbawieni, a to jest wasz najważniejszy cel. Amen.

Jezus Chrystus Zbawiciel ".


Panie Jezu - kapłani z Białorusi pytają jak walczyć z kościelną nienawiścią.
Bardzo Cię proszą - Królu o błogosławieństwo dla siebie i wiernych.
Pan Jezus:


" W każdym kościele powinien być Obraz Świętego Michała Archanioła i modlitwy do Niego zanoście.
Każda parafia ma swoich Aniołów Stróżów i o tym powinniście wiedzieć. W każdym kościele powinien być obraz Świętego Benedykta od zawsze a szczególnie w obecnych czasach. Kościół - świątynia Boża powinna być udekorowana obrazami z wizerunkami Moich Świętych z Nieba. Wasze obecne kościoły są pozbawione DUCHA BOŻEGO , bo nie patrzą na was oczy Moich Świętych Męczenników. Podczas nabożeństw powinny być odmawiane EGZORCYZMY i dużo kadzidła używajcie. Jak najczęściej skraplajcie wasze świątynie wodą święconą a nie tylko raz na jakiś czas. Obecnie całe piekło jest na ziemi. Uważajcie, badajcie i brońcie się przed zgorszeniem w Moim Kościele katolickim. Tak wam dopomóż Bóg.

Jezus - Świątynia Boża".
8 grudnia.

ŚWIĘTO-NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY"ŻYCZĘ SOBIE, ABY KAŻDEGO ROKU W DNIU 8 GRUDNIA, W POŁUDNIE MIAŁA MIEJSCE".

GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA!


Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna - zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią Łaski.
Dzięki temu Maryja stała się godnym Przybytkiem wcielonego Słowa, dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi - wypraszamy sobie Łaskę do zwalczania grzechu. Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na zachód. W Polsce przyjęło się w XIV wieku - 8 grudnia 1864 r. papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Dziewicy - jako Dogmatu wiary katolickiej.

-szukam-
"Dzięki modlitwie zanoszonej w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia".
"Pan Mój, Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci".
"Ci, którzy nie mogą przyjść do Kościoła, niech modlą się w domu".
"Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była praktykowana na całym świecie".

"Pragnę, aby 13 dzień każdego miesiąca był obchodzony jako dzień Maryjny."
"Niechaj - jako przygotowanie do tego dnia - przez pierwsze dwanaście dni miesiąca odbywają się specjalne modlitwy i akty wynagrodzenia. Te dni powinny być poświęcone na zadośćuczynienie za obrażanie Boga przez dusze poświęcone."
"Te winy przeszywają trzema mieczami Moje Serce i Serce Mojego Boskiego Syna"

"Życzę sobie, aby mnie czczono jako "MARYJĘ RÓŻĘ MISTYCZNĄ-MATKĘ KOŚCIOŁA".
"Pragnę, aby 13 lipca każdego roku obchodzono święto Róży Mistycznej przez Mszę św., Komunię św., Różaniec św. i godzinę adoracji..."


W objawieniu 7grudnia 1947 roku Matka Boża wyraziła więź łączącą Fatimę, Ghiaie di Bonate i Montichiari:
W Fatimie sprawiłam, że rozszerzyło się nabożeństwo ku czci Mego Serca. W Bonate pragnęłam znaleźć drogę, aby wejść do rodzin chrześcijańskich. W Montichiari wyrażam pragnienie, aby nabożeństwo do Róży Mistycznej związane z nabożeństwem do Mego Serca zostałopogłębione w instytutach religijnych i przyczyniło się do otrzymania jak najobfitszych łask za pośrednictwem mego Macierzyńskiego Serca.

Nihil obstat et Imprimatur:
Curia Metropolitana Gedanensis
Gedani-Olivae, die 25 Martius 1994
Ks. dr Wiesław Lauer, Vicarius Generalis


>>KLIKNIJ<<

Akt czyniący niewidzialnym dla szatana. Skorzystaj z tej łaski póki możesz. Nieprzeliczona liczba osób dała świadectwo że tak jest naprawdę. MARYJA RÓŻA MISTYCZNA MATKA KOŚCIOŁA NIE KŁAMIE!

>>KLIKNIJ<<
Traktat "O DOSKONAŁYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY".

>>Kliknij_posłuchaj<<
Matka Boża z Guadelupe_ plik pps

>>KLIKNIJ<<
MONTICHIARI FONTANELLE

>>KLIKNIJ<<

Mistyczne Miasto Boże. Życiorys Matki Bożej objawiony jej słowami.Pan Jezus: „DZISIAJ MATKA MOJA MA GŁOS”.

Matka Boża:
" Dzieci Moje - skupcie się przy Ołtarzu Mego Syna, gdzie i Ja jestem. Dosyć często przychodźcie na Eucharystię, ponieważ On czyni cuda a nade wszystko przemienia serca wasze, tylko otwórzcie drzwi komnat serc waszych.
Ten czas, obecny czas dany jest, że doczekaliście go w POKOJU na świecie.
Tylko od was zależy czy ten POKÓJ trwać będzie na ziemi. My wszyscy kochamy was na ziemi i kochamy POKÓJ między wami. Wy zawładnęliście naszymi sercami i dlatego Ojciec nasz jeszcze jest litościwy, bo On jest MIŁOŚCIĄ. Ale żeby miłość zwyciężyła na ziemi, musi wasza wola też chcieć miłości. Jednak " zło " ciągle kiełkuje w was i często zwycięża, ponieważ za mało łączycie się duchowo w modlitwie z Niebem.
A My czekamy i wypatrujemy, które serduszko dla Nas bije i czym prędzej zniżamy się aby ogarnąć was naszą miłością i przytulić.
Jak ojciec Rydzyk powiedział - kapłani powinni miłość do Boga rozpalać w sercach waszych a oni bardzo często są strażakami i gaszą tę rozkwitającą miłość.

POZWÓLCIE OGARNĄĆ SIĘ MIŁOŚCI-

Wszyscy, którzy trwają na modlitwie nie patrząc na porę dnia - jesteście naszą chlubą. Jesteście najpiękniejszymi kwiatami w naszym ogrodzie. Wszyscy, którzy macie czyste serca ratujecie ten jakże grzeszny świat.

Wasza Matka.

Mateńko Najdroższa - Kościół katolicki nie ogłosił jeszcze V Dogmatu Współodkupicielki?
Przecież to takie oczywiste. Jak może Kościół zaprzeczać tej PRAWDZIE?


Matka Boża :
" Do Kościoła katolickiego wdarł się już bardzo dawno temu swąd "złego ducha " i ogarnia umysły kapłanów poddając w wątpliwość wiele PRAWD BOŻYCH. Nas boli sytuacja jaka panuje od wieków w Naszym Kościele.
Jak powiedział Mój Syn a wasz Pan, że każdy papież, każdy kapłan - powinien zaczynać pracę od wywyższenia Jezusa Chrystusa jako KRÓLA w parafii, diecezji i państwie a My w Niebie ciągle upominamy się o chwałę u stworzenia a potem gdy jest coś źle, to stworzenie zanosi do Nieba lamenty. I wtedy dłuższa jest droga do ŁASK dla was. Śpieszcie się, śpieszcie się kochać Boga i bliźniego. Wasza Matka.RZYM BABILON WIELKI.
http://www.spirituallysmart.com/pics.htm

Dużo cennych wiadomości ale trzeba krytycznie przyjmować wiadomości z tej strony.

-szukam- Według pism Starego Testamentu, Babilon był symbolem buntu oraz opozycji w stosunku do Boga. Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych, podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy też innym bogom. To w Babilonie odbywały się orgie sakralne, czarne msze ku czci demonowi . Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa. W Babilonie czczono Astarte czy też Astarot, boginię demoniczną, nazywaną także Królową Niebios.

CELEM JEST GLOBALIZACJA CZYLI NEW WORLD ORDER.

STOLICĄ ŚWIATA MA BYĆ JEROZOLIMA Z ODBUDOWANĄ ŚWIĄTYNIĄ SALOMONA. JEROZOLIMA JUŻ OD LAT JEST OFICJALNIE ZGŁOSZONA JAKO PRZYSZŁA STOLICA:

LUCYFERIAŃSKIEGO NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA.

W Świątyni Salomona zasiądzie na tronie - Człowiek Bezprawia ostatni "Król".

-szukam-
Przypadek? W przypadku Kościoła Katolickiego nie ma mowy o przypadkach. Udział w projektowaniu tych symboli
biorą udział najlepsi oraz najlepiej wykształceni ludzie w tej dziedzinie. Wszelka ornamentacja jest precyzyjnie oraz
celowo tak właśnie wykonana. Gdyby było to zwykłą pomyłką, wszelkie pomyłki tego typu byłyby już dawno usunięte.

To krzyż Baala LUCYFERSKI.
-szukam-

CZY MOŻNA WYMIERZYĆ WIĘKSZY POLICZEK CHRYSTUSOWI?
-szukam--szukam-
Wiemy już dlaczego na stacjach drogi krzyżowej pojawiły się plusiki. To nie plusiki!!. To zmodyfikowane krzyże Baala-Lucyfera. Jak perfidnie stosując socjotechniki i zdobycze nauk psychologicznych oszukują całe narody. Nikomu zdrowemu na umyśle nie przyjdzie do głowy aby cofać się do czasów barbarzyńskich z przed 4 tys.lat i je tam identyfikować, gdzie mordowano i palono żywcem osoby ofiarowane baalowi=lucyferowi. Brak słow na potępienie zachowania się "profesoro-biskupów-kardynałów" wykładających na uniwersytetach a oddających cześć i uwielbienie Lucyferowi!. Bo to za ich pozwoleniem i przyzwoleniem dochodzi do bezczeszczenia...............Takie osoby wymagają natychmiastowego leczenia i odizolowania od społeczenstwa. Miejsce lucyfera i jego królewstwo jest w piekle a nie na ziemi.!

Pomyłką może być tylko jedno - uznanie HIERARCHÓW Kościoła Rzymsko-Katolickiego za przedstawicieli BOGA OJCA ORAZ JEGO SYNA, JEZUSA NA NASZYM GLOBIE!!!.

DRUGA OSOBA BOSKA- JEZUS CHRYSTUS KRÓL OGŁOSZONA ZOSTAŁA SŁUGĄ EPISKOPATU POLSKIEGO.

Przekazanie władzy Bestii oraz wykonanie wyroku Boga nad Babilonem Wielkim będzie pierwszym bezpośrednim aktem Boga na ziemi od 2000 lat!

Taki jest plan Stwórcy wg. apokalipsy św. Jana - Jego celem jest wykonanie wyroku Boga na Babilonie Wielkim. Obserwując wydarzenia światowe można zauważyć, że ów plan ma olbrzymie szanse na realizację.

WSZYSTKIE OBJAWIENIA PANA JEZUSA O TYM MÓWIĄ.

Posiadając w swoim doskonale kontrolowanym arsenale takie TAJNE organizacje, jak Syjonizm oraz Masonów, Watykan
rozpoczął finalny marsz w kierunku ustanowienia BEZBOŻNEGO, LUCYFERIAŃSKIEGO NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA.

Nie wolno nam jednak obciążać ostatnich papieży, którzy wszystko robili aby uratować KOŚCIÓL KATOLICKI WIEDZĄC O TYM i przestrzegli narody oraz episkopaty świata.

Owe organizacje: Syjonizm, Iluminaci, Masoni i wiele innych, oraz KRK charakteryzują się jedną szczególną cechą.:

ODRZUCAJĄ ONI BOGA I SYNA, JEZUSA, WIELBIĄC POTAJEMNIE LUCYFERA.

STOIMY W OBLICZU KONFRONTACJI ZBUNTOWANEGO RODZAJU LUDZKIEGO PRZECIWKO BOGU.

PAN JEZUS NAS NIE OPUSZCZA ALE PRZYGOTOWUJE NAS NA TĄ STRASZNĄ CHWILĘ O TAKIEJ STRASZNEJ SKALI I NATĘŻENIU NIEZNANĄ DOTĄD RODZAJOWI LUDZKIEMU.

TYLKO BÓG JEST W STANIE NAS URATOWAĆ. I TYLKO BOGA PROŚMY O URATOWANIE.

Bo wyginie prawie cała ludzkość z Babilonem Rzymskim włącznie i powstanie „nowa ziemia i nowe panowanie Jezusa Chrystusa Króla”.
Nowa ziemia bo istniejące lądy , morza i oceany zaginą a powstaną nowe.

NADSZEDŁ CZAS ABY CZYTELNIK POLSKI ZAPOZNAŁ SIĘ Z FAKTAMI DZIĘKI TŁUMACZENIU INTERNETOWEMU O PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI WSPÓŁCZESNEGO BABILONU.

Fragmenty tekstów i linki podaję za:
.......

"Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw." Łuk. 8:17
-szukam-
Dzięki Internetowi mamy możliwości sprawdzić niemal wszystko, sprawdzić niemal każdą informację czy tajemnicę. Jeszcze przed rokiem 1995 niewielu ludzi na świecie słyszało o Protokołach Mędrców Syjonu, o Zakonie Jezuitów, Masonach czy Iluminatach. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których wszelkie tajemnice są nam wyjawiane. Nie znaczy to, że wszyscy o tym już wiedzą ale wiedza ta stopniowo i systematycznie wzrasta.Wystarczy napisać w wyszukiwarce "babilon" i mamy cały szereg odnośników.

Wszystkie wiadomości należy jak w życiu przyjmować krytycznie bo jesteśmy istotami myślącymi stworzonymi na podobieństwo Boga. Powołuję się na link ...... który usunąłem bo osoby które będą chcieć to i tak tam dotrą a pozostałych bulwersują. Natomiast odnośniki stron-linki udostępniają dokumenty w postaci fotografi, filmów ,wypowiedzi spotkań i każdy może sobie wyrobić swój pogląd.Dostaję wiadomości,że te linki podają nieprawdziwe komentarze.Linki kierowane są do istot rozumnych i umieszczono na stronie tylko dlatego aby nic nie ukrywać bo zakazany owoc bardziej smakuje.Jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy prawo zapoznać się z argumentacją też strony przeciwnej.Nie wszystko tam jest przekrętem ale i jest przekleństwo współczesnego babilonu a zaletą jest,że udostępniono materiał nieznany nam przez dziesięciolecia z którymi należy się zapoznać. Judasz był uczniem, którego Pan Jezus miłował i pozwalał mu klaść głowę na swoje ciało ale to go nie uchroniło od opetania diabelskiego i wydania na smierć najlepszego przyjaciela JEZUSA. Należałoby zapytać przedstawicieli koscioła dlaczego nie reagują ale ludzie którzy potrafią myśleć wiedzą dlaczego nie warto, i dlaczego blokują dostęp do stron.Prawda musi być bardziej szokująca i przekraczająca naszą wyobraźnię o nadużyciach i przestępcach a nieprawość przekroczyła już dawno dozwolone granice skoro Bóg zdecydował się na "biblijny potop". I wszystkie objawienia Maryjne przez ostatni wiek ostrzegają ludzkość o strasznej globalnej karze!!.Każdy ma rozum i niech wyciąga wnioski, bo wielu nie rozpoznało czasu lucyferskiego w którym żyjemy.Warto być też jednak świadomym co publikują "niezależne portale" by przygotować się na odparcie ataków.Mamy widoczne owoce ukrywania prawdy i tworzenia sekretów dla wtajemniczonych. Jesteśmy innym społeczenstwem i prawdy niestety nie da się już ukryć. Niejednokrotnie ukrywanie jest też grzechem oraz kiedy się milczy. Dlatego milczeć też nie można.

Oto witryna z cytowanej strony (poniżej) prowadzona przez byłego Jezuitę, Erica Jona Phelpsa. (Obecnie jest on baptystą/kalwinistą.)

Włos się jeży z przerażenia.
strona oryginalna:

http://www.vaticanassassins.org


strona oryginalna:

http://www.spirituallysmart.com/jesuits.htmlGłówną siłą KRK jest Zakon Jezuitów. Nie jest to zakon religijny ale raczej Zakon militarny. Podobnym zakonem był Zakon Najświętszej Maryi Panny Kawalerów Mieczowych, zwany potocznie Krzyżakami oraz znany z przeszłości Zakon Templariuszy.

Na czele Zakonu Jezuitów stał przez długi czas Generał - Peter-Hans Kolvenbach zwany także Czarnym Papieżem! Generał Jezuitów ma także swojego władcę, który wydaje mu polecenia i rozkazy.

OWYM WŁADCĄ JEST LUCYFER.

Inna nazwa Szatana. Syjoniści nie wielbią Szatana, ale Lucyfera. Dlatego też Nowy Świata Porządek nazywa się lucyferiańskim.
Ostatnio Peter Hans Kolvenbach ustąpił ze stanowiska Generała Jezuitów a zastąpił go znacznie młodszy Adolfo Nicolas - pochodzenia hiszpańskiego.

19 Stycznia 2009 roku Adolfo Nicolas został wybrany na kolejnego Generała Zakonu Jezuitów.

WATYKAN WIELBI LUCYFERA


(nie wolno obciążać papieża JPII i Benedykta XVI; nie byli oni informowani i poinformowani i żyli w nieświadomości). Dostęp do informacji kosztował by ich życie. Dostęp do papieża i przekaz informacji jest kontrolowany. I to nie papież decyduje którą informację raczy mu sekretariat udostępnić.


Wszyscy generałowie Zakonu Jezuitów są czarownikami, lucyferianami. Jeden z byłych członków zakonu Jezuitów, Alberto Rivera ukazał nam prawdziwe oblicze tego morderczego Zakonu oraz wiele szczegółów dotyczących wielbienia Lucyfera w KRK.

To on wyjawia, że generałowie jezuiccy zbierają się na "Czarnych Mszach" w Hiszpanii, podczas których wielbi się Lucyfera. Wszyscy uczestnicy owych "mszy" są przybrani w czerń. Według pewnych źródeł, podczas czarnych ceremonii Lucyfer przybywa osobiście, aby wydawać rozkazy oraz odbierać uwielbienie.

Rivera został zamordowany za ujawnianie owych tajemnic.

Według Ojca profesora Uniwersytetu Georgetown, byłego egzorcysty Malachi Martina, w jego wydanej w roku 1996 książce "Windswept House: A Vatican Novel" mamy takie oświadczenia:

"Okultystyczne akty szatańskiej pedofilii w Kościele Katolickim są rozważane przez profesjonalistów jako kulminacja rytuałów”.

"Nagle stało się ewidentne że podczas obecnego pontyfikatu, Rzymski Kościół wprowadził stałą obecność księży wielbiących Szatana i kochających go; biskupów i księży którzy sodomizowali tak
chłopców jak siebie samych; zakonnic przeprowadzających "Czarne rytuały" Wica, które żyły w lesbiańskich związkach.... każdego dnia, czy to Niedzieli czy Dni Świątecznych, działania herezji i bluźnierstwa, gniewu i faworytyzmu były pozwalane i popełniane na świętych Ołtarzach przez mężów, których nazywamy księżmi. Świętokradcze czyny i obrzędy nie tylko wykonywano na Ołtarzach Chrystusa, ale otrzymywano cichą aprobatę albo co najmniej ciche pozwolenie pewnych Kardynałów, arcybiskupów, i biskupów."

Martin twierdzi że wysokiej rangi członkowie Kościoła przysięgają Szatanowi swoje dusze podpisując się własną krwią w precyzyjnie opracowanych rytuałach. ( Patrz - Bohemian Grove) Nie jest on odosobniony w tych oskarżeniach.

Arcybiskup Milingo, egzorcysta, autor książki "Twarzą w twarz s Szatanem" napisał takie słowa:

Teraz, trzeci wymiar (zła) jest najbardziej niebezpieczny. To jest subtelne i najokropniejsze. I nie uwierzyłbym gdym nie odkrył tego trzeciego wymiaru zła. Trzeci wymiar to ludzie, którzy idą za instrukcjami satanistycznych sekt.

Teraz z tym trzecim wymiarem, mówię ze smutkiem, że nasz kościół do tego należy. Bardzo mi przykro, nie mogłem zrozumieć siebie, i nawet teraz nie rozumiem. Ale jedyna pociecha, którą mam jest - Judasz Iscariot był jednym.

Razem z Jezusem przebywał trzy lata, ale nigdy nie zmienił się.

W takim razie rozumiem, że trzeci wymiar zła zaistniał nie dopiero teraz ale istniał nawet wtedy.( za czasów JEZUSA). Ponieważ
nic nie mogło zmienić serca Judasza - nic!!!.

Diabeł w Kościele Katolickim jest tak chroniony ponieważ on jest jak zwierzę chroniony przez rząd; gra on w grę, która wyjmuje spod prawa każdego, specjalnie łowców, którzy chcieliby to zwierzę złapać i zabić. Diabeł w Kościele jest dziś w rzeczywistości chroniony przez pewne władze kościelne przed oficjalnym łowcą w Kościele, przed egzorcystą.
Jest aż tak źle, że egzorcysta ma zakazane atakowanie diabła. Diabeł jest chroniony, a ten, kto jest myśliwym, egzorcystą, jego praca jest zabroniona!!!.

10 Marca 2010 ukazał się także artykuł w Times:
"Główny egzorcysta o. Gabriel Amorth twierdzi, że diabeł mieszka w Watykanie."

Ojciec Gabriele Amorth, l.85, jest głównym egzorcystą Watykanu od 25 lat i mówi, że zajmował się 70.000 przypadkami opętania; powiedział, że konsekwencjami szatańskiej infiltracji są walki o władzę w Watykanie, jak również:
"kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa, i biskupi, którzy są związani z Demonem ".Nie możemy żyć i myśleć naiwnie. Słudzy LUCYFERA WDARLI JUŻ SIĘ NA WSZYSTKIE NAJWYŻSZE STANOWISKA KOŚCIELNE I PAŃSTWOWE NA CAŁYM ŚWIECIE!.

WARTO JEDNAK MIEĆ WIEDZĘ ABY NAS NIE OSZUKANO I NIE OSZUKIWANO..

NIE TRZEBA TEŻ NIKOGO POTĘPIAĆ ZWŁASZCZA W POLSCE BO WIEDZA BYŁA PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA NIEDOSTĘPNA I ZABLOKOWANA PRZEZ ŻYDOWSKICH KOMUNISTÓW .

DLA WIELU INFORMACJE TE BĘDĄ NIEDORZECZNE I NIE DO UWIERZENIA. GORZEJ - SZOKIEM. NIEKTÓRZY ZWĄTPIĄ W WIARĘ.

ALE.

TYLKO PRAWDA MOŻE NAS WYZWOLIĆ I POZWOLI PRZYSTAPIĆ DO SAMOOBRONY I OBRONY PAŃSTWA I KOSCIOŁA POLSKIEGO!!!.

Módlmy się za ojca świętego Benedykta XVI. Jest on zakładnikiem lucyferianów.
Wielu papieży zostało otrutych W Watykanie jak Jan Paweł I.

Dożyliśmy czasów już takiej nieprawości, że ręka Boga Ojca jest już gotowa do ukarania.

Ale wszystko co zapisane w księdze Starego i Nowego Testamentu musi się spełnić.

Biada dzisiejszym pokoleniom, bo szykuje się taka tragedia globalna i przelanie krwi jakiej nie mogli przewidzieć najgorsi sceptycy. Póki co radujmy się z życia wielbiąc Boga i błagając o jego miłosierdzie nad nami.

Alumn

"Musicie dużo czytać i oglądać.
By poznać prawdę.
By dostrzec korzenie zła"

+abp Marcel François Lefebvre
Nihil obstat et Imprimatur:
.....................
.....................


Panie Jezu - dlaczego oglądamy i oglądaliśmy papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI w ornatach z umieszczonymi znakami pogańskimi i judaistycznymi oraz w otoczeniu ornamentów babilońskich Baala ?
Opublikowano również całe stosy fotografii papieży w otoczeniu znanych wrogów KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w sutannach i białych kołnierzykach.
Pan Jezus:

" Znaki żydowskie i innych bożków nie są przypadkowo naniesione na ich ornaty. Wszyscy przeciwnicy Moi przygotowują się do przejęcia władzy w Watykanie, chcą przypodobać się Lucyferowi i już mają dużo nakładanych bałwochwalczych symboli.

Powiadam wam - WSZYSCY PAPIEŻE POWINNI ZACZĄĆ URZĘDOWAĆ NA STOLICY PIOTROWEJ OD OGŁOSZENIA I UZNANIA MNIE KRÓLEM W KAŻDEJ PARAFII, DIECEZJI I KAŻDEGO PAŃSTWA I ŚWIATA.

-szukam-„ Ja już dawno zmartwychwstałem i wiecie kiedy, a wy cały czas wieszacie Mnie na Krzyżu - znaku hańby”

CZŁOWIECZE NIEGODZIWY, ZA KTÓREGO UMARŁEM HAŃBIĄCĄ ŚMIERCIĄ - WYŚPIEWUJESZ MI HYMNY UWIELBIENIA I DALEJ LUBISZ PATRZEĆ NA MNIE NAGIEGO, PRZYBITEGO DO KRZYŻA.

Krzyż - śmierć; Krzyż - cierpienie; z Krzyża zmartwychwstałem.

Ponieważ nie chcecie zdjąć Mnie z Krzyża, to i wy współcierpicie ze Mną.


Jakże pięknie i chwalebnie byłoby dla was współrządzić ze Mną na ziemi.


PONIEWAŻ WYROK NA MNIE WYDAŁ PRZEDSTAWICIEL RZĄDU I ÓWCZESNEJ PANUJĄCEJ HIERARCHII RELIGIJNEJ, TAK I TERAZ POWINNI ZDJĄĆ MNIE Z TEGO KRZYŻA I USTANOWIĆ KRÓLEM PAŃSTW TAKŻE PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW I HIERARHII RELIGIJNEJ.
Jak widzicie faryzeusze podburzali naród żydowski, aby Mnie zabić, tak i teraz obecni faryzeusze zabijają Mnie i krzyżują swoimi haniebnymi uczynkami. Gdy umierałem - ziemia drżała i teraz, gdy przyjdę powtórnie - będzie ziemia drżała a Ojciec Mój w Mojej obronie poruszy nawet Niebiosa.

PAPIEŻE SĄ ZMUSZANI DO NAKŁADANIA TAKICH OZBÓB HAŃBIĄCYCH MNIE I AKURAT GDY SĄ W TAKIM OKRESIE WIEKOWYM, BO JUŻ SAMI NIC NIE MOGĄ ZROBIĆ.
Tak samo, jak Papieża Pawła VI uwięzili Moi wrogowie i nie pozwolili podjąć żadnej Mojej decyzji - tak samo teraz grożą im Moi wrogowie.
Nawet nie umiecie sobie wyobrazić jakimi warstwami "zła" i kłamstwa przykryty jest Watykan i także Jasna Góra. Dlatego jest tak trudno przebić się wszystkim procesom beatyfikacyjnym.
"Zło" krzyczy tak samo jak paulin wrzeszczał na was podczas próby wyniesienia Mnie do Kaplicy Matki Jasnogórskiej na Nabożeństwo Mszy Świętej.
Tak samo wrzeszczą na Papieża obecnego i poprzedniego wrzeszczeli.

SZKODA JEST NAM LUDU WIERNEGO, GDYŻ PATRZYMY NA WAS Z LITOŚCIĄ. NIE UPADAJCIE NA DUCHU.
Powtarzam, gdy nie będę Królem waszym, to Polacy obudzicie się w innym państwie a obecny papież będzie ostatnim papieżem przed Nową Erą. Powiedziałem - gdy nie będę KRÓLEM przygotujcie się na uciski z każdej strony, aż Mój Ojciec położy kres waszym cierpieniom i ześle kataklizmy - powodzie, trzęsienia ziemi a wszyscy Moi wrogowie spadną do czeluści piekielnych.
DZIWIĘ SIĘ, ŻE LUDZKOŚĆ WYBIERA WIECZNE POTĘPIENIE W PIEKLE, GDZIE BĘDZIE PŁACZ, WRZASK I NIEKOŃCZĄCE SIĘ CIERPIENIA, A ODRZUCA WIECZNE SZCZĘŚCIE I PIĘKNO W NIEBIE.

PRZEDE WSZYSTKIM BĘDĄ ODPOWIADALI HIERARHOWIE RELIGIJNI, BO DAŁEM IM WSZYSTKO, CO POTRZEBA JEST DLA ZBAWIENIA LUDZI A ONI ODWRÓCILI SIĘ ODE MNIE. DZIWIĘ SIĘ, ŻE WSZYSCY MAJĄ TAKĄ PIĘKNĄ MOŻLIWOŚĆ BYĆ W NIEBIE A WYBIERAJĄ CIEMNOŚCI I NAJOHYDNIEJSZE WIDOKI Z NAJOKRUTNIEJSZYM I NAJBRZYDSZYM
POKRAKĄ - LUCYFEREM.

No cóż - to jest każdej duszy wybór, chociaż czekam do jej ostatniego tchnienia.

Dziwi Nas, że człowiek wybiera wojny, przekleństwa i cierpienia zamiast współrządzenia ze Mną w miłości na ziemi.
Pokazałem wam wiele razy poprzez innych ludzi Niebo, czyściec i piekło a człowiek wybiera dalej piekło. Ach ty głupi człowiecze, ach ty głupi człowiecze !


A wy Moje duszyczki wierzące Nam - macie otwarte Niebo - piękno i miłość, światło i niepojęte szczęście.
Amen.
CZEKAJĄCY NA SWE DUSZYCZKI - JEZUS CHRYSTUS - KRÓL WSZECHŚWIATA.

-szukam-

Krzyż babilonski Baala.
-szukam-
Krzyż na ornacie pogański bliski babilońskiemu.Na głowie wyraźne gwiazdy Dawida. Niedługo pokolenie nie będzie znało geometri krzyża chrześcijanskiego. To dywersja w kościele.
-szukam-
Ołtarz zwyraźnym krzyżem babilońskim Baala. Ornamenty babilonskie pogańskie.Potem ogłaszają,że papież odprawiał na ołtarzu pogańkim mszę świętą!.Niestety w takich sytuacjach Watykan powinien zareagować bo to nie ojciec święty jest organizatorem wizyty i to urzednicy watykańscy przed wizytą powinni zareagować!.
Podobnie jak “NOWY KOŚCIÓŁ” św.o.PIO W SAN GIOVANNI ROTONDO.Bo to nie są pomyłki ale celowa dywersja w kościele na oczach milionów ogłupionych wiernych i zdezorientowanych duchownych.Jak mają reagować jak na oczach papieskich , który nie reaguje bezkarnie bezcześci się symbole katolickie. A papieżowi jako zaproszonemu gościowi nie wypada.Jakie to podstępne, szatańskie i perfidne.


Świadomy wagi tych słów i odpowiedzialności przed Bogiem czekałem przed umieszczeniem słów Jezusowych skierowanych do siostry Mieczysławy na aprobatę kościelną.
Oświadczam z całą odpowiedzialnością przed Bogiem, że powyższy przekaz Jezusowy uzyskał aprobatę kościelną w formie imprimatur.Módlcie się za nich i pomódlcie się za nas odpowiedzialnych za prowadzenie strony bo też nie czujemy się bezpieczni i całe piekło nas zaatakowało.

Teofil


29 czerwca 2011r.

OŁTARZ W BAZYLICE ŚWIĘTEGO PIOTRA ZOSTAŁ ZMIENIONY, dnia 29 czerwca Ojciec Święty Benedykt XVI odprawiał Mszę Świętą Solennita dei Santi Pietro e Paolo
Watykaniści udostępnili figurę lucyfera z tiarą należną TYLKO BOGU.
To już nie jest Świątynia BOGA PRAWDZIWEGO!!.
Jesteśmy pełni obawy i zaniepokojeni o zdrowie i życie ojca świętego Benedykya XVI.-szukam-
-szukam-
-szukam-
-szukam- Bardzo podejrzany krzyż o kształcie nawiązującym do krzyża żelaznego z jakimiś znakami okultystycznymi w miejsce figury Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.
-szukam--szukam-
Co to jest za szata liturgiczna (pętla wokół szyji ze zwisajacymi paskami) nawiazujaca do "stuły" u papieża zakończona czarnym szpicem z przodu i z tyłu?.Czarny kolor stosowany był tylko w Kościele tylko podczas obrzędów pogrzebowych lub podczas czarnych mszy lucyferianów.Czy papież jest świadomy? co robi; czy już jest tak podtruty i nieświadomy jak papież Paweł VI!. "Leki psychotropowe" są w stanie uszkodzić centralny układ mózgowy.To nie jest normalne zachowanie papieża Benedykta XVI!.Módlmy się w intencji następnej ofiary Babilonu Watykanskiego.29 października 2011r.

PRZEKAZY JEZUSA CHRYSTUSA PRZEKAZANE MIECZYSŁAWIE SĄ PRAWDZIWE. USUNIĘTO KRZYŻ Z WIZERUNKIEM UKRZYZOWANEGO JEZUSA Z OŁTARZA.POZDZIERANO KRZYŻE Z UBIORÓW DOSTOJNIKÓW KOSCIELNYCH. WPROWADZONO BAALA DO ŚWIĄTYNI.TO MOŻNA PORÓWNAĆ Z ZAMACHEM STANU.I TAK JEST.PAN JEZUS WIE DOKŁADNIE I NAS PO RAZ KOLEJNY OSTRZEGA!.
-szukam-
-szukam-
-szukam-
Msza "NOWEJ EWANGELIZACJI" 29 PAŹDZIERNIKA 2011r.Tak wyglądał ołtarz.
-szukam-
Msza w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2011r.Tak wyglądał ołtarz.Data poprawna z serwisu watykańskiego.
-szukam--szukam-

NEW WORLD ORDER. WATYKAN KORZYSTAJĄC Z ZAMIESZANIA WYWOŁANEGO KRYZYSEM ŚWIATOWYM WPROWADZIŁ LUCYFERIAŃSKI NOWY PORZĄDEK ŚWIATA.

-szukam-

Zamiast Krzyży znaku przynalezności do JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA nałożyli kapłani Baala "pętlę" na szyję z opuszczonymi z przodu i z tyłu "stułami" zakonczonymi grotami w kolorze czarnym aby nie było wątpliwości komu oddają cześć i uwielbienie (666).Figura z tiarą przynależna tylko BOGU jest wymowna o wielkosci przyprawiajacej o zawrót głowy. Zamieszczono zdjecia oryginalne watykańskie.Nie ma żadnej pomyłki w datach.Czekamy na zdjęcia uczestników pielgrzymek!.8 grudnia 2011r.

PRZEJRZAŁEM SERWISY WATYKANSKIE I MAM ZAWROTY W GŁOWIE.TO ZAPLANOWANY MISTERNIE KAMUFLARZ.Zamieszczone zdjecia za lata 2007-2011.
-szukam--szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-

-szukam-


Chyba jednak jesteśmy narodem zbyt naiwnym; który patrzy emocjonalnie.Fakty i zdjecia są porażające.Spróbujmy jednak pomyśleć!.Zobaczmy jak niewinnie zaczęto zmieniać stułę z czarnym końcem w 2008 r.Tak też małymi kroczkami zmieniono Krzyż.I wreszcie Watykan z krzyżem pogańskim zbliżonym do krzyża żelaznego który m.innymi nosił zakon krzyżacki propaguje jako "Nową Ewangelizację".To wyrafinowana socjotechnika służaca otumanieniu ludzi. Jaka jest jednak rola obecnego papieża??? Wyglada na zdjeciach, że jest zastraszony i znajduje sie w depresji.Trzeba domagać sie ujawnienia prawdy co się kryje za murami Watykanu! NIEKTÓRZY ZAPOMNIELI,ŻE PAPIEŻ BENEDYKT XVI NALEŻY DO GRONA NAJWYBITNIEJSZYCH TEOLOGÓW JACY URODZILI SIE NA ZIEMI.Musi być bardzo chory i otumaniony "lekami" i jest szantażowany; odsuwany od sterów władzy jak wielu innych światobliwych papieży, którzy swój pontyficat przypłacili utratą zdrowia lub życia.NIE LEKCEWAŻMY PRZEKAZÓW JEZUSOWYCH. TEN KONCZĄCY SIĘ ROK BYŁ ROKIEM NADZIEI I MIŁOSIERDZIA.EGZAMIN ZOSTAŁ NIEZALICZONY POCZĄWSZY OD WYBORÓW A SKOŃCZYWSZY NA ODRZUCENIU BOGA JAKO CHRYSTUSA KRÓLA PRZEZ RZĄDY i KAPŁANÓW BAALA.BŁOGOSŁAWIONY OJCIEC ŚWIĘTY JPII.

PRZYPOMNIENIE GOLGOTY!


W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu nagle zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie kardynałów, mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM!
-szukam--szukam-

TOTUS TUUS
IOANNIS PAULI II
KAROL WOJTYŁACzy to nie zadziwiające, że po 5 miesiacach od chwili urzędowania na stolicy piotrowej nasz ukochany polski papież pisze testament !. Dlaczego? Stan jego zdrowia i jego samopoczucie było doskonałe.

Ojciec święty sam to wyjaśnia:


"W czasie rekolekcji przeczytałem raz jeszcze testament ojca świętego Pawła VI. Lektura ta skłoniła mnie do napisania niniejszego testamentu".

Ojciec święty nagle uświadomił sobie w jakim znalazł się środowisku i że jego życie jest w każdej chwili zagrożone!!!.

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 6.III.1979 (bez dopisów późniejszych).

„W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.”
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” (por. Mt 24, 42) - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza:
totus Tuus.
W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.”

Późniejszy okres Twojego pontyfikatu błogosławiony ojcze święty to golgota z nieudanym zamachem na Twoje życie i zmaganie się z chorobami, którymi Bóg Cię szczodrze doświadczał.
-szukam--szukam-

Dziękujemy Ci ojcze Święty, ze wytrwałeś w wierze ojców naszych i nie wstydziłeś się figury Jezusa, Ewangelii i Matki Jezusowej. Nikt nie odważył się za Twojego pontyfikatu poniżać, fałszować, przekręcać symboli katolickich czego obecnie doświadczamy. Zaprawdę byłeś Janem Pawłem II Wielkim do końca wiernym Trójcy Przenajświętszej i Matce Bożej. Dzisiaj dopiero sobie uświadamiamy co przeżyłeś i jak bardzo Twoje życie było narażone na utratę każdego dnia. Dziękujemy Ci błogosławiony Janie Pawle II mimo niepewności utraty życia za wytrwanie do ostatniego tchnienia w wierności katolickiego arcykapłana.
Patrzysz na nas i nadziwić się nie możesz co stało się z Kościołem zarówno w Polsce jak i na stolicy Piotrowej jak od nas odeszłeś . Wspomóż nas nasz kochany błogosławiony rodaku bo staczamy się powoli w dół. Sytuacja wydaje się bez wyjścia. Twoi rodacy zostali osamotnieni i opuszczeni. Episkopat zapomniał Twoich pouczeń i napomnień i prowadzi nas zgubną drogą..Doszło nawet do zaparcia się i zdrady Trójcy Świętej.
-szukam-

"O wiecznym piekle uczy także prawosławna teologia . Takie jest najczęściej również oficjalne stanowisko prawosławia. Faktem jest jednak, że wielu poszukujących teologów i prawosławnych myślicieli religijnych nie podziela tradycyjnej nauki o piekle. Są przekonani, że opiera się ona na dosłownej i powierzchownej interpretacji tekstów ewangelicznych, nie wnikając w duchowy sens obrazów i symboli. „Bo jakże zgodzić się z tym, że ofiara Golgoty mogłaby okazać się nieskuteczna, aby odkupić świat i zwyciężyć piekło! I wtedy należałoby powiedzieć: Stworzenie jest porażką, Odkupienie to także porażka”. Najwyższy czas, aby wszyscy chrześcijanie wspólnie ujawnili swoje mistyczne, głębokie doświadczenie dotyczące tej sfery, podobnie jak i duchowe nadzieje, a być może także swój bunt i przerażenie wobec antropomorficznych i materialistycznych wyobrażeń zarówno piekła, Sądu Ostatecznego, jak i Niebieskiego Jeruzalem. Najwyższy czas skończyć ze wszystkimi tymi potwornościami z ubiegłych wieków, doktrynalnymi lub nie, często bluźnierczymi, które z naszego Boga - Miłości - czynią kogoś, kim On nie jest: Boga »zewnętrznego «, który jest jedynie »alegorią ziemskich władców i niczym innym «. Pedagogia terroru nie jest już skuteczna; przeciwnie, zamyka wejście do Kościoła wielu szukającym Boga miłości, »który kocha człowieka « (Philánthropos z liturgii prawosławnej)”.

OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI podkreśla: „Łaska nie przekreśla sprawiedliwości. (...) Nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. Przeciw takiemu rodzajowi nieba i łaski słusznie protestował na przykład Dostojewski w powieści »Bracia Karamazow «”. I dodaje:
„Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy”.
"Obraz Sądu Ostatecznego
- pisze co prawda Benedykt XVI - nie jest przede wszystkim obrazem przerażającym, ale obrazem nadziei; dla nas jest, być może, nawet decydującym obrazem nadziei. Czy nie jest jednak również obrazem zatrważającym? Powiedziałbym: obrazem mówiącym o odpowiedzialności. (...) Bóg jest sprawiedliwością i zapewnia sprawiedliwość.
To jest nam pociechą i nadzieją. Jednak w Jego sprawiedliwości zawiera się również łaska.
Dowiadujemy się o tym, kierując wzrok ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu". Papieżowi chodzi tu jednak w nadziei o czyściec, nie o piekło.

Powyższe fragmenty zaczerpnięto z felietonu :
„ Czy na pewno czeka nas piekło” ks. Wacława Hryniewicza- zakonnika ze Zgromadzenia Księży Oblatów emerytowanym profesorem KUL( z zakonu słynnego na Świętym Krzyżu Sanktuarium Krzyża Świętego). Ten znany teolog ze stajni metropolity Życińskiego podważa tradycyjne nauczanie Kościoła Świętego i Ewangelię Świętą o piekle mimo, że Jezus Chrystus Król wielokrotnie ostrzega i ostrzegał przed piekłem.

Ci „pseudoteolodzy” nie przyznający się do Boga w Trójcy Przenajświętszej są w obłędzie twierdząc że wystarczy ich schizofrenicznymi umysłami ogłosić, że piekło nie istnieje. I tym sposobem zostanie zlikwidowane piekło i słudzy piekielni z Lucyferem.
A ofiary i oprawcy będą sobie równi królując w niebie.!!!
Tak bardzo ich ranią objawienia Mieczysławy , wielu świętych i mateńki NMP o losie duchownych i eminencjach potępionych i spoczywających w piekle. Zakwestionowali oni najważniejsze dogmaty a ze świętych uczynili oszustów, którzy mieli wizje piekła.

Jakże niewygodny i niebezpieczny jest dla tych przeniewierców katolicki teolog przerastającymi ich umiejętnościami poprawnego myślenia o całe epoki w osobie ojca Świętego Benedykta XVI

Lefebryści: NIEWYSTARCZAJĄCE INICJATYWY PAPIEŻA.

Przełożony bractwa lefebrystów biskup Bernard Fellay uznał, że inicjatywy Benedykta XVI w obliczu kryzysu Kościoła są "nieśmiałe" i "niewystarczające". Opinię tę wyraził w liście ogłoszonym na stronie Bractwa św. Piusa X.
-szukam-

Biskup Bernard Fellay /AFP

"Sytuacja Kościoła coraz bardziej przypomina wzburzone morze" - ocenił biskup Fellay, wyrażając dalej następującą opinię: "Wydaje się, że od Soboru Watykańskiego II fala chce sprowadzić wszystko na dno, pozostawiając tylko gruzowisko, pustynię duchową, którą sami papieże nazwali apostazją".

>>>KLIKNIJ>>>
Tajemnica Mszy Świętej.

>>>KLIKNIJ>>>
Benedykt XVI-dlaczego mnie atakują.

>>>KLIKNIJ>>>
MSZA ŚWIĘTA NAJWIĘKSZY SKARB - ŚWIADECTWA

>>>KLIKNIJ>>>
GEORGES HUBER - IDŹ PRECZ SZATANIE

>>>KLIKNIJ>>>
Zatrute źródło MASONERIA.

>>>KLIKNIJ>>>
Maria Valtorta - Życiorys.12 grudnia
Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe


-szukam-


3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce.
http://www.sanctus.pl/index.php?grupa=356&podgrupa=359&doc=301

http://www.sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&id=150


Ewangelia Mt 21, 23-27

Pytanie o władzę
23 Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?»
24 Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię.
25 Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: "z nieba", to nam zarzuci: "Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?"
26 A jeśli powiemy: "od ludzi" - boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
27 Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.Msza Św. w Bazylice Św. Jacka w Chicago.
Mateńko Boża - zauważyłam w kościołach dekoracje w miejscach narodzenia Jezuska (tzw. szopka bożonarodzeniowa) z pięcioramiennymi gwiazdami, które przecież nie są znakami naszej religii katolickiej.


Matka Boża:


"Wszystkie znaki i dekoracje podciągnięte są pod symbole religii katolickiej. Jest to sprzeczne z PRAWDĄ.
W tym kościele połączone są dwa nurty - Boży i bezbożny. Nie chcą ustawić w centralnym miejscu wizerunku Mojego Syna - KRÓLA WSZECHŚWIATA a lubią patrzeć na Sługę, którego ukrzyżowali faryzeusze podobni obecnym w Moim kościele. Ustawiają KRZYŻ w centralnym miejscu a na nim Człowieka - Boga, którego wielbią jako SŁUGĘ i chełpią się tym widokiem. Mój Syn już dawno zasłużył sobie u ludzi na chwałę BOGA - KRÓLA czyniąc cuda w świecie ziemskim a oni o " zatwardziałych sercach" nie chcą uznać Syna za KRÓLA. Ja wiem, że przepiękny wizerunek Mego Syna - KRÓLA jaki ofiarowaliście temu proboszczowi stoi w ciemnicy zamiast pokazać Mojemu ludowi wiernemu. Przecież CUDA były obfite. On jest uwięziony jak w wielu waszych kościołach. A wielu proboszczów nie chce nawet GO oglądać. Mój Syn wyraził życzenie, że chce być umieszczony na AMBONIE, aby mógł być słyszany i widziany.
W kościołach znajduje się Dzieciątko Jezusek w koronie na główce, ale przecież każdy wie, że dziecko nie umie rządzić - tak po ludzku rozumieją i ustawili Dzieciątko gdzieś z boku.

LUDZIE - CZY NIEMOWLĘ, CZY DZIECKO - JEZUS JEST KRÓLEM I JEGO MIEJSCE JEST W CENTRUM WASZYCH ŚWIĄTYŃ I W CENTRUM WASZYCH SERC.

Wszystkich uwielbiacie dookoła i hymny pochwalne śpiewacie całemu Niebu, tylko nie Mojemu Synowi jako Królowi. Pod pozorem Ducha Świętego wielbicie Wszystkich Świętych w Niebie, tylko nie Boga Ojca, który jest NAJWAŻNIEJSZY.
Wielbicie i zanosicie modły, śpiewy i prośby do Mnie, jako KRÓLOWEJ i wiele jeszcze innymi imionami Mnie nazywacie a tym bardziej przykrość Mnie sprawiacie, bo Ja nie jestem Bogiem, którego pomijacie - wy stworzenia Jego.

NIEDŁUGO WSZYSCY PADNIECIE NA KOLANA - WSZYSCY, ale dla wielu będzie za późno !
-szukam-
Pragnę, aby w Dniu Urodzin BOGA STWORZYCIELA oddawać cześć Mojemu Synowi jako KRÓLOWI ŚWIATA przez poszczególne państwa, kraje i regiony.
Umieszczacie w świątyniach namalowane osoby jeszcze żyjące jak w tej świątyni i nie wiecie, czy będą w niebie a przecież już przez was są wywyższone.
Mój Syn jako KRÓL czyni cuda i nie chcecie GO wywyższyć i nie chcecie umieścić Jego Świętego wizerunku KRÓLA w waszych świątyniach. Ale pamiętajcie przewrotne stworzenia a szczególnie duchowne - kapłańskie i zakonne stworzenia - Mój Syn ma moc odpuszczania grzechów waszych jako KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA i przed takim staniecie - wy, stworzenia, które poniżacie GO na ziemi.
Do ciebie Mieczysławo należy rozsławić Moją prośbę do was już kolejny raz.
Musicie wiedzieć, że Ja istnieję tylko dzięki KRÓLOWI WSZECHŚWIATA i wy też.
Wasza Matka ".


Panie Jezu - podpowiedz nam prosimy, czy obraliśmy dobrą drogę, która dąży do wywyższenia Ciebie jako KRÓLA POLSKI, ŚWIATA I WSZECHŚWIATA ?
Pan Jezus:


" Najbardziej cenię u was posłuszeństwo Mnie Bogu Jezusowi Chrystusowi - KRÓLOWI.
-szukam-
Staram się mówić do was zrozumiałym i prostym językiem, jak Przyjaciel. Podoba Mi się wszystko, co czynicie dla całego Nieba, bo przecież zawdzięczacie natchnieniom Ducha Świętego. Prowadzę was swoimi drogami abyście omijali przeszkody, które stawiają wam nasi wrogowie. O! Oni bardzo chcieliby wam przeszkodzić, ale nie mają jeszcze pomysłu. (...) Mój umiłowany syn jest ogarnięty mądrością Bożą. On idzie za Mną jakby Mój cień. Jemu także chcą przeszkodzić złe moce, co było ostatnim dowodem, ale on i wy nie możecie się niczego bać.


OBJAWIENIA BYŁY, SĄ I BĘDĄ I POWINNY BYĆ DROGOWSKAZEM DLA WSZYSTKICH LUDZI.

Gdyby nie wizyty Moje i Mojej Matki dalej trwalibyście w Starym Testamencie. Nowy Testament jest uzupełnieniem Starego Testamentu - to prawda, ale tematów, problemów i spraw nowych jest tak bardzo dużo, że My musimy przychodzić z Nieba, prowadzić was, bo złych mocy natworzyło się wiele. Złe duchy, których jest niezliczona ilość mają dużo pomysłów i kuszą a wy pod pozorem " dobra "czynicie " zło". Te gwiazdy pięcio - ramienne w kościołach jako dekoracja, to jest " zło ", ale kapłani tłumaczą jak chcą a nawet, że Ja mam pięć ran na ciele. Obecnie wszystko można wytłumaczyć i zwodzić ludzi. Wy jednak macie Mnie i Matkę Moją i nawet nasz Ojciec zniża się i przychodzi do was mówiąc swoimi słowami. Musicie wiedzieć, że złe duchy mówią do was ciągle i wy ich często słuchacie. A jeżeli Ktoś z Nieba przyjdzie i mówi do wszystkich to nie usłuchacie. Wobec tego przychodzimy do wybranych, którzy chcą Nas słuchać. Wyszukujemy różnych sposobów abyście usłyszeli PRAWDĘ, bo magia wchodzi natrętnie już do kościołów, do gazet, do stacji radiowych. Używajcie słów " ŚWIĘTY " a nie magicznych, które nie pochodzą z Nieba.

Uważajcie, pytajcie, czytajcie co mówi BÓG w TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY.
Tak wam dopomóż Bóg. Jezus Chrystus - KRÓL ".
ISTNA WIEŻA BABEL W KOSCIELE.MODERNIZACJA NIC JUŻ NIE DA. TRZEBA WSZYSTKO ZBURZYĆ I WYBUDOWAC NOWY KOŚCIÓŁ NA NOWYM FUNADAMENCIE.TAKI JEST PLAN BOŻY. BRAMY PIEKIELNE GO (KOŚCIOŁA) NIE PRZEMOGĄ ALE LUDZI Z CAŁĄ PEWNOSCIĄ TAK I JAK IZRAELICI Z MOJŻESZEM NIE WEJDĄ DO ZIEMI OBIECANEJ - NOWEGO ODNOWIONEGO KOSCIOŁA.


KULT CZŁOWIEKA I USUNIĘCIE OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ PRZYGOTOWANIEM DROGI DLA ANTYCHRYSTA

http://www.ultramontes.pl/kult_czlowieka.htm


Usunięcie Ofiary Mszy Świętej
-szukam- Drugim największym aktem zniszczenia dokonanym przez Pawła VI było usunięcie Ofiary Mszy Świętej z Kościoła, która posiadała zawartą w niej moc powstrzymywania szatana i jego Antychrysta.
W celu usunięcia starożytnej Ofiary Mszy Świętej, Paweł VI z pomocą sześciu protestanckich pastorów sfabrykował nową liturgię przeznaczoną dla kultu człowieka. Nazwał ją Mszą Nowego Porządku (Msza Novus Ordo). Następnie przedstawił ją Kościołowi do akceptacji.
Przyjęcie było mniej niż entuzjastyczne. Wielu ludzi wyraziło swoje niezadowolenie poprzez spadek uczestnictwa w kościelnych nabożeństwach. Ale ci, którzy pozostali, przyjęli fałszerstwo bez specjalnej niechęci. To zjawisko może być wytłumaczone jedynie przez skuteczne szatańskie zwodzenie, które było zagwarantowane dla Antychrysta. "I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię" (Apok. 13, 4)...
Ugodowi badacze
Istnienie Antychrysta zmusza nas wszystkich do określenia swojej postawy. Musimy wziąć udział w walce przeciw "człowiekowi grzechu" (II Tes. 2, 3). W tej wojnie nie ma miejsca ani na żaden dialog, ani na kompromis. "Kto nie jest ze mną, przeciw mnie jest" (Łk. 11, 23). Kiedy raz założyłeś "zbroję Bożą" (Ef. 6, 11), nie powinieneś układać się ze Złym.

Muszę to nazwać kompromisem gdy "tradycjonalistyczni" prelegenci, oprócz modlitwy, nie mogą (albo nie ośmielają się) zalecać żadnych konkretnych kroków przeciwko tym wysoko postawionym osobom, które są odpowiedzialne za zrujnowanie Kościoła. Tym co w rzeczywistości chcą osiągnąć ci ugodowi prelegenci jest kontynuowanie poparcia - moralnego i materialnego - dla niszczycieli Kościoła, tj. sługusów Antychrysta.

Ci ugodowi prelegenci pozostają nadal pod urokiem "ducha Vaticanum II", który skłonił biskupów do zaangażowania się w dialog i pójścia na kompromis z błędami Złego. W duchu AGGIORNAMENTO Jan XXIII zaprosił protestanckich obserwatorów a nawet emisariuszy komunistycznego rządu Rosji do przybycia i uczestniczenia w sesjach soboru.

Ten niezwykły pomysł był dobitnym zerwaniem z przeszłością Kościoła. Nie było to niczym innym jak przeciwstawieniem się nauczaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów, którzy absolutnie zakazywali jakichkolwiek negocjacji z doktrynalnymi i moralnymi odstępstwami.
Rozmontowanie mistycznej bariery obronnej

Kiedy Paweł VI wyrzucił z Kościoła Odwieczną Ofiarę Mszy Świętej, zastępując ją protestanckim obrzędem - faktycznie usunął z Kościoła nadprzyrodzoną siłę, która skutecznie powstrzymywała szatana od zawładnięcia światem.

W drugim liście do Tesaloniczan św. Paweł mówił swoim uczniom, że misterium nieprawości już rozpoczęło się na świecie, ale jednocześnie stale było coś i ktoś zdolne powstrzymywać jego działanie (II Tes. 2, 7). Tak długo jak ta poskramiająca siła jest obecna w Kościele, Antychryst nie objawi się społeczeństwu. Co ciekawe można zauważyć, że w szóstym wierszu tego listu św. Paweł przypomina swoim wiernym, że oni wiedzą co powstrzymuje "człowieka grzechu", "syna zatracenia". W następującym zdaniu św. Paweł używa zaimka "on": "on kto powstrzymuje człowieka grzechu" "...aż usunie go z drogi".

- Czym jest ten tajemniczy byt do którego Apostoł mógłby odnosić się jako "coś" i "on" jednocześnie? - Czy może to być cokolwiek innego niż Święta Ofiara Mszy, podczas której jak to odbyło się na Krzyżu Kalwarii - Chrystus jest Najwyższym Kapłanem składającym Ofiarę, i On Sam jest Nieskalaną Żertwą Ofiarną?

Chrystus i Krzyż, Ofiara Krzyża i jego codzienne odnowienie, Święta Ofiara Mszy jest tym co powstrzymywało "człowieka grzechu", Antychrysta, i przeszkadzało mu w opanowaniu świata.

Wtedy to, w 1969 roku nadeszło wielkie świętokradztwo, usunięcie Świętej Ofiary z Kościoła. Tym świętokradzkim czynem Paweł VI oddalił jedyną przeszkodę na drodze Antychrysta. Substytut jaki został wprowadzony, Msza Novus Ordo, jest liturgią w służbie kultu człowieka. To nie jest przeszkoda, ale raczej zaproszenie dla Antychrysta. Nie dziwi zatem, że w następstwie tego świętokradztwa, nasz współczesny świat został zalany potopem religijnej ignorancji i nie słyszanej do tej pory niemoralności, w rozmiarach jakie nigdy przedtem się nie zdarzyły.

Szatan dostał wolną rękę

Obecnie ludzie uczęszczający na Novus Ordo (NOM) praktykują - świadomie albo nieświadomie - religię, która już więcej nie jest katolicka.
-szukam-
Ta nowa religia nie da się pogodzić z TRADYCJĄ, tj. z nauczaniem Naszego Pana i Jego Apostołów. Przyczyn tego nieprawdopodobnego sukcesu w oszukaniu setek milionów katolików nie da się wytłumaczyć zwykłym ludzkim działaniem. Za tym duchowym spustoszeniem kryje się działanie szatana.

Kiedy Judasz zdradził Chrystusa Pana, Pismo Święte mówi o nim: "gdy już diabeł podał był w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, żeby Go wydał" (J. 13, 2). Zdrada Jezusa Chrystusa dokonała się dzięki zespołowemu wysiłkowi szatana i Judasza. Tak też było ze zdradą katolickiej TRADYCJI przez szatana i Vaticanum II. Dzisiaj setki milionów cieszą się z antykatolickich innowacji.

- Jak zawiązała się współpraca między szatanem i człowiekiem?

W sposób do pewnego stopnia podobny do sposobu w jaki Bóg chciał zawiązać współpracę między Bogiem i człowiekiem przez Wcielenie Drugiej Osoby Trójcy Świętej. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest zarówno człowiekiem jak i Bogiem. Przez Wcielenie Osoba Boska przyjęła ludzką naturę. Tak więc Jezus Chrystus posiada dwie natury: odwieczną Boską naturę i ludzką naturę od chwili Wcielenia w łonie Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Cechą charakterystyczną szatana jest małpowanie Pana Boga. On też chciałby mieć jakiś rodzaj wcielenia. Jednak on nie może przyjąć ludzkiej natury, chociaż: on może wziąć w posiadanie ludzką osobę. Tak więc byt duchowy, szatan, rozciągnie władzę nad ludzką osobą, która wtedy będzie wykonywać szatańskie rozkazy na tym świecie. Mówiąc o Antychryście, chcemy wskazać na współpracę dwóch osób: szatana i jego pracownika, który jest człowiekiem.
Popularność
Jedną z cech identyfikacyjnych Antychrysta jest otaczająca go popularność. Absolutną koniecznością jest dla niego posiadanie przygniatającej liczby stronników. Nie wystarcza jeżeli gdzieś zyska on zwykłą większość, która zakłada istnienie mniejszości pewnych rozmiarów. To nie byłoby wystarczające dla Antychrysta.
- Dlaczego?
Ponieważ silna mniejszość, posiadająca prawdę, mogłaby łatwo podkopać pozycję Antychrysta przez zdemaskowanie go. Ale jeżeli ma on 99.9% poparcia tłumu pośród swoich stronników, prawdę że mniejszość mogłaby zbuntować się przeciw niemu można skwitować śmiechem, z powodu znikomej liczby tych, którzy twierdzą że posiadają prawdę.
Wyraźniejszy obraz tej sytuacji może dać zjawisko tak zwanych "wyborów" w krajach komunistycznych. Dyktatorzy, którzy nigdy nie mieliby szans w wolnych wyborach zawsze radzili sobie z uzyskaniem aprobaty 99% i więcej głosów wyborców.

Można tu dostrzec podobieństwo z "bestią" Vaticanum II. Kiedy biskupi rozpoczęli demontaż Kościoła Chrystusowego, i zainstalowanie w jego miejsce kościoła Antychrysta, mówili wtedy, że demokratyzują Kościół. Ale nigdy nie pytali oni ludzi czy innowacje podobają się im czy też nie. Nigdy nie poddali pod powszechne głosowanie jakiejkolwiek ważnej innowacji. Antykatolickie reformy były brutalnie wtłaczane w ludzkie gardła. Kiedy wierni katolicy wyrażali swoją niechęć do reform lub nawet protestowali przeciw nim, byli niedemokratycznie uciszani stwierdzeniami typu:

"Musicie być posłuszni Soborowi! Musicie być posłuszni Papieżowi!".

Usuwanie wiernych kapłanów
Nie ma żadnej potrzeby aby przytaczać tu bieżące przykłady. Na pewno pamiętacie ze swojego własnego doświadczenia wiele takich przypadków kiedy ten lub tamten stary ksiądz, który chciał pozostawać wierny Katolickiej Tradycji, był przenoszony ze swojej wielkiej parafii do jakiejś innej, małej wspólnoty. Inni byli zmuszani do przejścia w stan spoczynku. Stosunkowo młodzi kapłani przejmowali wielkie parafie aby reedukować parafian jak mają przyjmować AGGIORNAMENTO, tj. adaptację Kościoła do modernistycznej herezji. - "I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię" (Apok. 13, 3).
Sieć kolegialności

- A co z biskupami? Dlaczego nie organizowali oni oporu w obronie Wiary?

Kilku z nich rzeczywiście próbowało to czynić. Ale ci dobrzy starzy biskupi stopniowo odchodzili. Byli zastępowani kapłanami nowego rodzaju. Tych niewielu biskupów, którzy jeszcze zachowali tradycyjny zmysł zostali złapani w sieć "kolegialności". Od poszczególnych biskupów wymagano podporządkowania decyzjom konferencji biskupich a nie ich własnym przeświadczeniom. Np. kiedy zatroskani rodzice prosili biskupa diecezji o usunięcie heretyckich nauczycieli i podręczników ze szkół katolickich, biskup zapewniał petentów, że nie ma żadnego powodu do niepokoju, katolicka religia jest nadal w szkołach; poza tym, podręczniki zostały zatwierdzone przez Narodowe Konferencje Biskupów. Usprawiedliwiony protest wiernych przeciw wszechobecnie wdzierającej się do Kościoła herezji był niezliczoną ilość razy odrzucany przez tych samych biskupów, którzy promowali herezję. Oni zawsze potrafili uchylić się od odpowiedzialności zasłaniając się postanowieniami Konferencji Episkopatu...

Tak też w końcu ziściło się, że bestia Vaticanum II uzyskała poparcie 99.9% ogółu biskupów. Jeden albo dwóch samotnych biskupów mających odwagę aby stanąć w obronie Katolickiej Tradycji, prawdziwej Ofiary Mszy Świętej, byli odsuwani jako buntownicy, fanatycy, schizmatycy - bez zbadania ich argumentów na rzecz prawdy. W naszym nowoczesnym, zmanipulowanym, zmodernizowanym społeczeństwie ludzie nie interesują się prawdą. Liczy się tylko sukces.

Jednak ich sukces jest chwilowy. Na końcu czeka ich zguba, potępienie. Szczęście wieczne można zapewnić sobie tylko przez prawdę, lub jak można też powiedzieć, przez Chrystusa, który Sam jest Prawdą. "Prawda was wyswobodzi" (J. 8, 32).

Nawet jeżeli 99% ogółu biskupów zapiera się Go, i zawiązuje nowy Kościół, to będzie to anty-Kościół, który swoim członkom mógłby zapewnić tymczasową przewagę, poparcie świata, jak to się dzieje dzięki członkostwu w lożach masońskich, ale nie byłby on zdolny zapewnić wiecznego zbawienia. Poza prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia.

Bp Vida Elmer

>>>KLIKNIJ<<<
Więcej - Kult człowieka i usunięcie Ofiary Mszy Świętej przygotowaniem drogi dla Antychrysta-Bp Vida Elmer

Morderstwo Jana Pawła I:
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1745Szatan nienawidzi Boga, Jezusa, Maryi, Pisma Świętego:.
http://naszawspolnawalkaduchowa.blog.onet.pl/
http://cygnus.et.put.poznan.pl/~dlugosz/prywatne/opracowania/fatima/fatima.html

Usunęli Papieża Pawła VI
Siostra Łucja próbowała ostrzec papieża Pawła VI:
http://marucha.wordpress.com/2010/08/15/msza-trydencka-bez-ministrantek-i-swieckich-szafarzy/


KORESPONDENCI NADESŁALI.


Ks. A. Mojżeszko - nie było by tej przykrej sytuacji.
Posted by Dzieckonmp w dniu 11/12/2011

ks. Andrzej Mojżeszko, proboszcz rzymskokatolickiej Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej udzielił wywiadu dla parafialnej gazetki który poniżej publikujemy. Wywiad dotyczył zdarzenia jakie wydarzyło sie 27 listopada 2011 roku w święto Chrystusa Króla w parafialnym kościele . Tak się złożyło że świeżo ogłoszony proboszcz wprowadził akurat od tego tj.27 listopada komunię świętą na stojąco. W parafii na mszy świętej znajdowało się około 30 rycerzy Chrystusa Króla w swoich płaszczach. Obawiając się że sprawa stojącej komunii świętej może zostać zakłócona ksiądz wikary wezwał straże oraz policję jeszcze przed mszą świętą aby wyprowadzić rycerzy z kościoła.

A oto wywiad ks. proboszcza tak o tym wymijająco mówi:

http://dzieckonmp.wordpress.com/tag/komunia-na-kleczaco/

PS. To winni są tylko biskupi-modernisci, bo to biskupi szantażują świątobliwych księży proboszczów. I pod takim warunkiem ksiądz dostał posadę proboszcza aby siał zamęt w głowach wiernych. To biskupi są odpowiedzialni bo są nieodpowiedzialni, niewierzący, rozbijający polski katolicyzm a w zdecydowanej większości narodowości żydowskiej i nie trzeba ich w żaden sposób wspomagać bo są nauczycielami fałszu. Coś nieprawdopodobnego i nie do uwierzenia w polskich warunkach.
Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu . 2 J, 7-11.

7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.
10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,
11 albowiem KTO GO POZDRAWIA, STAJE SIĘ WSPÓŁUCZESTNIKIEM JEGO ZŁYCH CZYNÓW.


===================================
Dziękujmy Aniołowi Stróżowi za Jego słowa skierowane do nas. Bóg pragnie, aby w Polsce wzrastał duch apostoła Jana. Można dokonać pewnej interpretacji tego tekstu w porównaniu narodu polskiego do misji św. Jana:
1. Św. Jan był umiłowanym uczniem Pana Jezusa - Polska jest szczególnym przedmiotem umiłowania przez Pana Jezusa („Polskę szczególnie sobie umiłowałem..” Dz. Św s. Faustyny)
2. Apostoł Jan przyjął Maryję za Matkę - Polska obrała Maryję za swoją Królową.
Tak wiele brakuje nam w naśladowaniu duchowości św. Jana. Z pewnością jest także, albo przede wszystkim wierność. To wskazówka dla nas, abyśmy prosili Go o ten dar wraz ze Świętymi i Patronami naszej ojczyzny.
3. Symbolem św. Jana jest orzeł - Polska również ma za swoje godło narodowe znak orła.
Wybór, którego Bóg dokonał w wyborze "namaszczonego" jest Bożą suwerenną decyzją: nie będzie on ani politykiem, ani duchownym, lecz tym, którego Bóg sobie upodobał. Zachętą dla nas wszystkich jest modlitwa za niego, a nie dociekanie kto nim jest, ponieważ czas jego ukazania, jest decyzją Bożą, gdyż tylko Bóg wie, czy owoc dojrzał w całym narodzie.

ADAM-CZŁOWIEK
>>KLIKNIJ>>
12 grudnia 2011 - Anioł Ave
==============================
«Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela» Jr 7,12

«Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.» Mt 10,27

«A on odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam,
jeśliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą»
-szukam- Łk 19,40


«Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi»
Mt 5,37
«Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.» Łk 10,34-46

-szukam-

Jezus jest "znakiem sprzeciwu" Łk 2,34 i powodem rozłąki przez to, że wymaga stanowczo opowiedzenia się za sobą lub przeciw sobie.
Memu Bogu nigdy nie odmówię nawet jeśli będzie mi ciężko i będę musiał wiele znosić tak mi dopomóż Bóg w Trójcy Jedyny Prawdziwy i Matko zawsze Dziewico Która nigdy nie odmawiasz człowiekowi który szuka ratunku.


Posłuchaj:
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=PsXnGhY6rcI&NR=1
Pozdrawiam Tomasz..


==============================
Króluj nam Chryste.

Kilka dni temu dostałem e-mail na temat nawróconego młodego człowieka, który wstąpił do seminarium.
Czym jest zło gdy go nie widać - 1

http://www.youtube.com/watch?v=joO83SoHzAs&feature=related-1


Ten przyszły Kapłan wspominał o Siostrze Michaeli Pawlik, i znalazłem Siostrę Michaele na Youtube.

Inwazja neopogaństwa cz.1

http://www.youtube.com/watch?v=rALllQ_6jL4&feature=related


Inwazja neopogaństwa cz.2

http://www.youtube.com/watch?v=haHycsbJcLE&feature=related


itd... 3, 4,5, 6 i 7.

Musze przyznać szczerze ze dawno nie słyszałem osoby mówiącej takim jasnym i prostym językiem, a co ważniejsze to mówi Ona na temat jak ja to nazywam "dzikiego wschodu". Chodzi o religie związane z Indiami i Chinami, a Siostra Michaela w mistrzowski wręcz sposób tłumaczy całe szaleństwo związane z religiami tamtego regionu i powiązania z "New Age".
Proszę wszystkich, którzy będą czytali tych wykładów by przesyłali dalej - bo jest to niesamowicie ważne dla nas szczególnie w tym czasie.
Marek

==============================Krucjata Różańcowa za Ojczyznę w Trzydziestą Rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zaprasza na Mszę Święta za Ojczyznę:

8.12.11 w Święto Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej, czwartek o godz. 18.00 w Gdańsku, ul. Elżbietańska 9/10, w kościele św. Józefa (o. Oblaci, blisko Dworca Głównego PKP)

11.12.11 niedziela o godzinie 18.00 w Warszawie na Służewie ul. Fosa 17, w kościele pw. Św. Katarzyny Z Maryją Królową Polski modlić się będziemy o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

-szukam-
Potrzeba przede wszystkim nawrócenia się Episkopatu Żydowskiego do Boga bo zdradzili Trójcę Świętą i wymuszenia aby nowo mianowami biskupi byli Polakami. Bo nadal mianowani są biskupi narodowości niepolskiej nie rozumiejący narodu polskiego. Jak to możliwe ,że prawie nie istnieją biskupi narodowości polskiej w Episkopacie!!. Cały świat jest zdumiony takim stanem rzeczy i naśmiewa i wyśmiewa się z Polaków. W Episkopacie węgierskim są biskupi węgierscy!! a nie obcokrajowcy bo za obsadę biskupów odpowiedzialny jest przede wszystkim rząd!!.

Za rządów komunistycznych żydowskich wprowadzano biskupów obcych narodowosci głownie żydów aby zniszczyć duszę Polaka i naród polski.

To straszny grzech aby nie pójść na wybory i patrzeć jak obcokrajpowcy potem sprzedają nas w niewolę. Ogłupieni ludzie obarczają winą Polaków. To nie Polacy trzeba się było zainteresować najpierw na kogo się głosuje. Nic to nie da dopóki naród nie weźmie władzy w swoje ręce. Po ludzku jest to niemożliwe. Otoczmy opieką dobrych i świątobliwych kapłanów oraz jeszcze dobrych proboszczy. Stańmy w obronie za nimi i nie pozwólmy aby przebierańcy w purpury i szkarłaty wysyłali ich na karne "urlopy" za niewywiązywanie się z poleceń antyboskich i antypolskich.Rozmów dokończonych i niedokończonych było już w bród!!!. Nie trzeba gadać tylko wziąć się do roboty uświadamiając ogłupione masy a przede wszystkim "kastę" inteligencji najbardziej ogłupioną i zliberalizowaną.Która już nic nie pojmuje i nie rozumie niczego.Kłóci się przez 24 godziny o nic w antypolskich rozgłośniach. Żydzi zacierają ręce z radości. Znane polskie przysłowie mówi:
Gdzie się dwóch bije tam trzeci (obcokrajowiec) korzysta. I aby to wiedzieć nie trzeba obronić przewodów doktorskich.


KAŻDY POWINIEN TO JESZCZE RAZ OBEJRZEĆ I POBRAĆ JAKO PAMIĄTKĘ DLA POTOMNYCH:

Jezus Chrystus Król Polski Jasna Góra cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=Xv0If2bo__c


Jezus Chrystus Król Polski Jasna Góra cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=gfpWnrqkKhcJezus Chrystus Król Polski Jasna Góra cz.3
http://www.youtube.com/watch?v=EEfhPWKxt7g


Jezus Chrystus Król Polski Jasna Góra cz.4
http://www.youtube.com/watch?v=bagcrmq7yGsModlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

-szukam-
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy.
Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.
Ślubujemy Ci, Że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.


TO PAULINI I BISKUPI BĘDĄ SIĘ WSTYDZIĆ ZA ZAPARCIE SIĘ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA W WIĘKSZOŚCI Z WYBRANEGO NARODU PRZEZ BOGA. JEZUS CHRYSTUS UPOMNIAŁ SIĘ O SWOJĄ WŁASNOŚĆ A ONI GO ZAMKNĘLI W CIEMNICY. CZYŻBY NIE CZYTALI JAKI LOS SPOTKAŁ ŚWIĘTOKRADCÓW JEGO WŁASNOŚCI!.


Droga Mieczysławo,
przesyłam zdjęcie pięknej figury Chrystusa Króla z Częstochowy z dnia 20 listopada , Święto Chrystusa Króla. Figura została "niby z powodu remontu" przeniesiona za róg budynku, stała na palecie, była w opłakanym stanie.
Gdzieś zniknął cokół na którym była umieszona z napisem "Dar..." , dziwny remont? Akurat w Święto Chrystusa Króla? Kto kazał przenieść Pana Jezusa?
Aż serce się rozdzierało, bo to przecież Święto Chrystusa Króla, a nasz Pan z boku i na palecie! Ktoś zostawił kwiaty, ktoś zapalił znicz...
Króluj nam Chryste! I. P.

Kłaniamy Ci się Jezu Chryste Królu i Błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją Jezu Chryste Królu odkupił świat.
Przebacz Panie Paulinom bo nie wiedzą co czynią. Zapomnieli jakiemu to Bogu służą!.

-szukam-

ZAPOWIEDŹ NOWEGO POLSKIEGO PAPIEŻA RYCERZA CHRYSTUSA KRÓLA!!!


-szukam- Piszę do Pani z Republiki Południowej Afryki. Jestem polską siostrą zakonną. 13 października pochowaliśmy jedną starszą siostrę w wieku 96 lat. Rozmawiałam z moim ks. francuskim spowiednikiem i powiedział mi żeby ta informacja poszła jak echo. Na krótko przed śmiercią przekazała mi kartkę z następującą treścią którą przesyłam.


Czy to nie wskazuje jeszcze na jednego przyszłego Papieża który wyjdzie z Polski?
Wyjdzie nie z kraju oliwek lecz z ziemi zbroczonej krwią walecznego narodu, młodzieńczy wygląd, nadejdzie w mocy Ducha Świętego, On w uniżeniu ogłosi królowanie Tego, który Był, Jest i który Przychodzi. Jego imię jest “Naśladowanie Chrystusa”, jego pasterzowanie jako Baranka Bożego.
Będzie mówił wyrocznie Pana Boga Zastępów z mocą jakby gromu z nieba, który rozświetla ciemności nocy.


Wielu oddalonych się nawróci, wielu wątpiących się wzmocni. Będzie jak Lew z pokolenia Judy.
Nadejdzie w kolorze męczenników lecz swoja wiarą wybieli grzechy Kościoła. Wielu będzie się sprzeciwiało, będą szczekać i ujadać jak wściekłe psy, lecz Bóg będzie z nim.
Czterech będzie z prawej, czterech będzie z lewej, czterech po środku i czterech z tyłu, lecz Ten, który powstał z martwych z mocą potwierdzi jego służbę.


Kiedy już obejmie tron męczenników, wróci na krótko do ziemi zbroczonej krwią, aby na wzgórzu przed tłumami ogłosić dzień spoczynku w imieniu Króla Zastępów. Wiele serc zazna spokoju wśród burz i niepokojów.

Jego słowa jak ogień świecy na świeczniku, jego pokora, pokorą Baranka. Jego mądrość dana przez Pana Zastępów, przewyższa mądrość zepsutych i sprzeniewieżonych Pasterzy. Zgromadzi wokół siebie niewielką ilość sług Bożych wiernie służących Bogu Zastępów niebieskich. On poprowadzi wielu przez Tron Króla.
ON JUŻ JEST.

W dniu wczorajszym, jedna z koleżanek mojej rodziny z Francji, podała im adres strony i adres poczty.
Widząc w treści Echo, wysyłam.

Pozdrawiam.
St. Marry


St. Marry Data: 29 października 2011 11:22:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przepraszam ze nie pisałam ale zajmowałam się tłumaczeniem zapisków z dzienniczka zmarłej siostry i konsultowałam notatki z moim spowiednikiem. Do naszych badań nad zapiskami siostry dołączyło kilku księży, dla których te informacje okazują się nowym powiewem nadziei dla Kościoła.

Teraz dopiero wiemy, że nasza droga siostra pomimo swojego wieku, całe noce spędzała na modlitwie i adoracji Krzyża Świętego zwieszonego na ścianie w jej celi.
Zapiski z jej dzienniczka są liczne i wszystkie one skupiają się
na Kościele i na tym który ma nadejść, a już jest!.

Jest to rewelacja, których nas biorących udział w śledzeniu notatek bardzo podbudowuje, oto nowe szczegóły:
-szukam-
Ten który nadchodzi przywróci stary porządek w Świątyni i na nowo woń z kadzideł będzie miła przed Najwyższym. Wyruszy z dawnego kraju, który był ostoja wiary, gdzie grób uczniowski spoczywa. Jego działanie będzie znane bo w ręce będzie sztandar królewski.

Jezus Chrystus wraz z Matką Najświętszą wybrali go na sługę aby zaniósł ich imię wielu narodom. Jego tarczą Słowo Boże i gałąź Oliwna, bo rozpamiętuje agonię Pańską w Ogrodzie krwawego boju.
Miejsce jego puste jak pustynia zamieni się w pełne gwaru i radości okolice. Cierpi wiele z powodu oziębłości wielu tych którzy mienia się być pasterzami a zdradzili swoje powołanie. Wielu walczy z nim z zazdrości, lecz Pan go wspomaga i kroczy jak Lew Judy odbierając wiele razów z rąk swoich przeciwników.
Jego życie bardzo ubogie, prawie żebracze, ale bogactwo ma w Bogu i Jego Synu.
On zasiądzie na tronie apostoła, aby dokończyć biegu i umocnić wiarę Kościoła. Jeden z księży, który jest bardzo mistykiem kojarzy to z czasem jaki otrzymał szatan od Pana Jezusa w wizji jednego z Papieży.

Pozdrawiam
Z Bogiem
Siostra Marianna.


Data: 8 listopada 2011 02:00

Nasze zgromadzenie to Ubogie Siostry Chrystusa niedaleko Johanesburga. Żyjemy według reguły Karmelitańskiej. Powracamy do dawnego życia Karmelu. Byłyśmy przez jakiś czas związane z Bractwem św. Piusa X, lecz nastąpił podział kilka lat temu. Niektóre siostry odeszły, a te które zostały zmieniły nasz dom w piekło. Obrałyśmy dawniejszą drogę, nałożyłyśmy na nowo habity. Dołączyły do nas inne siostry. Można powiedzieć, że jesteśmy niezależne. Siostra która miała te objawienia była za bardzo poniżana z powodu wierności Chrystusowi. Wiele razy powtarzała, że światłość nie ma nic wspólnego z ciemnością.

Ta sama wizja w dwóch miejscach na raz!!
-szukam-
Podczas Mszy świętej odprawionej wczoraj czyli w poniedziałek rano podczas podniesienia Pater Pierre wpadł w ekstazę, trwało to około 12 minut zaraz po niej ze łzami w oczach jak sie potem okazało były to łzy szczęścia, po Mszy świętej oznajmił wszystkim, ze miał widzenie naszej zmarłej siostry obok Papieża Jana Pawła II który wskazywał gestem ręki nadchodzącego Pasterza Kościoła Chrystusa. Powiedział, że nadejdzie po długiej drodze (nie wiem jak to przetłumaczyć prawidłowo przepraszam) i dochodząc do ołtarza wzniesie oczy na krzyż podnosząc świętą Hostie.

Że należy do Chrystusa od dnia narodzenia, że dzisiejszy Kościół na świecie i w Europie, są jak gasnące świece i za jego przyczyną, ogień wiary i ogień Kościoła na nowo wzrośnie i rozświetli wiele ciemnych zniewolonych miejsc. Wielu z tych którzy żyją z dala od Chrystusa i są zniewoleni uzyskają wolność, choć nie wszyscy. Jest naśladowcą Baranka Bożego żyjącego w miejscu gdzie krzyż Alfą i Omegą jest wpisany. On przyjdzie w imieniu Króla.

Przepraszam ale łzy cisną się same do oczu i ciarki po ciele przechodzą spisując słowa.

Mam bardzo rzadki dostęp do komputera.

Nasi księża i siostry rozmawiają o tym, też jedna z sióstr z Hondurasu miała tą wizje.

Modlimy się aby Pan Bóg objawił nam coś więcej, bo widzimy że nasze życie zaczyna być lepsze dla Pana Boga z powodu tych widzeń.

St. Marry
Ekstaza i widzenie księdza Pierre z dnia 16 listopada, godzina 6.oo rano Msza święta.
Na wielkiej uroczystości nie będzie tego, którego umiłowało nasze serce. Słudzy Lucyfera, zaatakują Go z całą mocą. Jego serce będzie pełne bólu lecz On jest zwycięzcą. Pojawi się w miejscu gdzie św. Bonifacy przelał krew niewinną. Sługa nasz cierpi okropnie, jego modlitwy docierają do naszych jak cudowne kadzidło, szatan prześladuje go z każdej strony, bo wie kim jest.

Modlę się do Madonny Częstochowskiej skąd pochodzę o Jej wstawiennictwo i błogosławieństwo.
Z Panem Bogiem
St. Marianna

Dopisek.

-szukam- Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu,
biskup i męczennik

W roku 997 wraz z cesarzem Ottonem III udał się do Rzymu. Tu w roku następnym (998) wdział habit benedyktyńskiego mnicha na Awentynie w opactwie św. Bonifacego i Aleksego. Pięć lat wcześniej w tym samym klasztorze przebywał św. Wojciech i bł. Radzim. Brunon otrzymał jako imię zakonne Bonifacy.

W roku 1008 Bonifacy jest ponownie w Polsce i usiłuje udać się z kolei do Szwecji, aby przez swoich uczniów zorientować się w sytuacji tamtejszego Kościoła, w 1009 roku udaje się do Jaćwierzy z wyraźnym zamiarem rozpoczęcia tam misji. Niestety nie było mu dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego dzieła. Według podania miał nawrócić nad Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, Nothimera. Rywale księcia wykorzystali ten moment i pozbawili go władzy.

Brunon zaś, z 18 towarzyszami, miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś w okolicach Pojezierza Suwalskiego.

Miał wówczas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało. Niestety, ślad o relikwiach męczennika zaginął.
W Martyrologium Rzymskim figuruje od XVI w. W XVII w. św. Brunon-Bonifacy został uznany za patrona Warmii, a w 1963 został ogłoszony głównym patronem diecezji łomżyńskiej.


Czyżby to chodziło o uroczystość 20 listopada 2011r!
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA JASNA GÓRA godz.15.30

Wszystko na to wskazuje. Że tak!!!
Data: 21 listopada 2011 10:04


Widzenia są intensywne, oto co przekazała nam wczoraj siostra z Hondurasu:
Legion, legionów, stanął na drodze sługi naszego. Jego szata to oznaka krwi męczenników, przemierzy drogę córki Kościoła by stanąć na ziemi zbroczonej krwią innego sługi Bożego.
Otrzyma duchowe znamię, pieczęć męki która będzie znakiem dla niewierzących i wątpiących Pasterzy. Pokora - jego siłą; wiara - wiarą świętych uczniów; waleczność Lwa, przybędzie z dalekiego kraju obleczony w zbroje Ducha.

ON JUŻ JEST.


Nasza zmarła siostra na kilka dni przed śmiercią śpiewała jeden z kanonów Gregoriańskich “Sanctus Lambertus”- to jest niesamowite!!
http://www.youtube.com/watch?v=0eC75dpzu7cSt. Marianna wraz z siostrami i ks. PierreWITAMY PIĘKNĄ STRONĘ:
Dzieciątko Jezus-Królewiczem Polski i Świata.


http://dzieciatkojezus-krol.manifo.com/

Stronka dedykowana dzieciom.
-szukam- Dzieciątko Jezus Król błogosławi stronie i wszystkim zaglądającym tam dzieciom.

Pomysł bardzo na czasie , chociaż cześć dla Dzieciątka Jezus sięga najdawniejszych czasów. O nabożeństwie do Dzieciątka Jezus jest wzmianka w 1523 r. za czasów papieża Klemensa VII. Zaś papież Pius VII udzielił odpustu zupełnego każdemu, ktoby 25 każdego miesiąca spowiadał się i komunię świętą przyjął i w jakimkolwiek kościele lub kaplicy publicznej odprawił nabożeństwo na cześć Boskiego Dzieciątka Jezus, rozważając święte Tajemnice Jego dzieciństwa i według intencji ojca świętego przez krótki czas tamże się pomodlił.
Udzielił na zawsze odpust codzienny dni 300 na dzień, kto by się prywatnie sercem skruszonym temu nabożeństwu oddawał.

-szukam- Dzieciątko było intronizowane z intronizacją Królowej Nieba i Ziemi tzn. było koronowane i uznawane za Króla i Boga. Takich intronizacji w formie figur i obrazów dokonano nieprzeliczone ilości.
Dzisiaj heretycy uważają się za mądrych a nawet nie wiedzą z czym to pojęcie wiązać.


NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
16 grudnia można rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.


http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/nowenna_do_dzieciatka/
>>KLIKNIJ<<
Życzenia swiąteczne
NOWOTWOTY Z PRZERZUTAMI.
Nowotwory mają szczególną właściwość. Następują przerzuty i atakują zdrowe narządy . Jedyny ratunek skuteczny dla złośliwców to wyciąć chore narządy i odkazić chore tkanki. Ale jak nowotwór usadowi się mózgu?. Mowa o nowotworze złośliwym . Po usunięciu mózgu co pozostanie z człowieka.? Żywy trup.
Nie bądźmy naiwni. To co obserwujemy w Kościele jest robione z planem i premedytacją. Przeniewiercy to niejednokrotnie masoni, agenci komunistyczni i innych państw. Episkopat nie przeprowadził lustracji. Zrównano tam ofiary z przestępcami. I tylko masoni i przeniewiercy awansują na najwyższe stanowiska w Kościele a wierni Bogu są oczerniani i szkalowani.
Przejrzyj narodzie na oczy. Wielu tam przebierańców, agentów grających podwójne role. Trzeba umieć odróżnić plewy od pszenicy.
Wahającym się i nie dającym wiary polecam książkę Henryka Pająka, ale może ktoś podpowie, gdzie jest dostępna.
Umieszczam zdjęcie papieża Jana XXIII o którym Pan Jezus objawił, ze wybrał sobie za wieczne mieszkanie - piekło.
Na fotografii widać, że ogłosił się już na ziemi bożkiem i nosił tiarę, koronę przynależną tylko BOGU w TRÓJCY JEDYNEMU jako nieomylny człowiek i o władzy jak BÓG.Bano się przez całe dziesięciolecia ujawnić prawdy o tym "nieomylnym papieżu".Był dzieckiem masonerii i uwielbiany przez masonerię. A Bóg od 2000 lat nie może się doczekać należnej nu koronacjii oraz należnej czci przez stworzenie ponoć rozumne.

-szukam--szukam-
Oto nadesłana polemika do księdza arcybiskupa Józefa Michalika.
Jednak na jakim polu ma się odbywać dialog, jak arcybiskup już ma gotową decyzję-odpowiedź którą nie musi uzgadniać z episkopatem bo sam mianował się EPISKOPATEM JEDNOOSOBOWYM.

Jak ma się toczyć polemika, kiedy na KUL i w seminariach wykłada modernistyczny episkopat, jak również teolodzy-moderniści wykładają z błogosławienstwem episkopatu „Nową Ewangelizację będącą zaprzeczeniem EWANGELII” bez akceptacji piekła, bez kary wiecznej, szatana, Jezusa Żywego Utajonego pod postaciami chleba i wina w tabernakulum - a tylko jako figura baranka paschalnego spożywanego jak opłatek wigilijny!, grzechu śmiertelnego - bo nie ma piekła wg pseudoteologów to i nie ma grzechu!.
To nie jest już episkopat katolicki i KUL uczelnią katolicką oraz obecne seminaria katolickie. Bo niewiele jest tam o BOGU PRAWDZIMYM a jedynie o bogu wydumanym na poklask ogłupionych mas. Internauci wiedzą doskonale jak nazywają się tacy heretycy wieloprzymiotnikowi.

>>KLIKNIJ<<
Oddawanie czci Chrystusowi jako Królowi .

>>>KLIKNIJ>>>
Przerażone Owce Chrystusa, czyli agent Skworc arcybiskupem w Katowicach!

>>>KLIKNIJ>>>
Co wydarzyło się na Jasnej Górze w dniu 20 listopada 2011r.


BÓG SIĘ RODZI!!!
BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE. PAN NIEBIOSÓW OBNAŻONY. OGIEŃ KRZEPNIE,BLASK CIEMNIEJE.


-szukam--szukam-
PRZEPIS NA DOBRE ŚWIĘTA
Składniki:
50 dag modlitwy,
1 kg wiary w Pana Jezusa,
20 dag oczekiwania,
20 dag radości,
12 dag życzliwości,
1 kg spowiedź,
1 dag miłości oczyszczonej,
2 łyżki ofiarności.
Przepis:

Modlitwę wymieszać z miłością oczyszczoną i wiarą,
zrobić zagłębienie i wlać życzliwość.
Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość około 3 mm.
Wycinać kształty jakie kto potrafi i lubi.
Ciastka piec w nagrzanym miłością, dobrocią i ciepłem piekarniku
- przez około 10 minut.
Po paru dniach można je dowolnie ozdabiać dobrymi uczynkami.

...Słowo Ciałem się stało... Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi. Tej odmiany radosnej, we wszystkich sercach, w każdej rodzinie, w całej Polsce, życzy Wam - przy opłatku wigilijnym - Wasz brat i pasterz: "Nie bójcie się, bo oto opowiadam Wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, bo się Wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan"... (Łk 2,11).
Opowiadam Wam i błogosławię.


+kardynał Stefan Wyszyński
(Gniezno - Warszawa, Wigilia Bożego Narodzenia 1956)

...Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej. A na umocnienie tej prawdy posłał Bóg Syna swego, wołającego: Ojcze! Jako znak, że Ojciec miłuje. "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, który wierzy weń, nie zginął, ale miał wieczne życie" (J 3,16). Oto jest cała misja Chrystusa na ten świat przychodzącego. Potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi miłości Ojcowej, i że Bóg nie przestaje nas miłować. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości...
+kardynał Stefan Wyszyński
(Jasna Góra, 15 sierpnia 1979)


-szukam-


Czekam na Ciebie, mój Jezu mały...

Czekam na Ciebie Jezu mój mały,
ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały,
sercem gorącym przyzywa Cię.

Spójrz, stęskniony na tej ziemi,
przybądź Jezu pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy,
przyjdź o Jezu, bo już czas!

Usłysz, Maryjo głos twoich dzieci,
Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O, daj nam Słońce, które rozświeci
grzechu i błędu straszliwy cień.

Spójrz, stęskniony na tej ziemi,
daj nam Zbawcę, Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy,
Jemu damy serca swe.

Nadesłał:
Tomasz
Niech Nowonarodzona Boża Dziecina zamieszka w naszych sercach...
M A R A N A T H A!

-szukam-


DLA MIECZYSLAWY I JEJ RODZINY
Maria Kuzemko.

"Niech Święta Noc
zajaśnieje blaskiem
przychodzącego Króla Wieków
a cały Nowy Rok
będzie pełen Jego Pokoju i Miłosierdzia!"

-szukam-

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
a także zbliżającego się nowego roku
życzy
Małgosia


                                                                                                             

Panie Jezu - Maria pyta, czy powinna zaprosić na kolację wigilijną córkę, która żyje w konkubinacie z żonatym mężczyzną a ona jako matka nie może temu przeszkodzić i bardzo ubolewa nad tą sytuacją, bo wie jaka kara ją czeka po śmierci?

-szukam-


Pan Jezus:

"Tak - Moja córko, oczywiście, że możesz zaprosić. Kolacja wigilijna jest dla wszystkich ludzi i nawet dzielicie się ze zwierzętami owocami ziemi. Miłe Mi jest widzieć wszystkich przy stole obfitości. Do wszystkich mówię to samo co powiedziałem w życzeniach świątecznych - przychodźcie wszyscy po pokarm dla duszy i ciała. Daję wam czas wymodlony przez dusze ofiarne a nikt nie wie ile tego czasu darowanego wam zostało. Oczyszczajcie swoje serca z brudu grzechów waszych, którymi Mnie bardzo ranicie. Czekam na zawrócenie ze złych dróg, żeby uchronić was od wiecznego potępienia. AMEN. Jezus - wasz Przyjaciel ale i Sędzia Sprawiedliwy".Pan Jezus dla K....... ale i wszystkich:

" K..., K.... - ty Boże dziecię jesteś. Nie możesz zawierać żadnych znajomości. Ty nie masz obecnie innej drogi tylko: MSZA ŚWIĘTA W SKUPIENIU I ROZWAŻANIU MOJEJ MĘKI - ADORACJA MNIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE I NAUKA. Proś Ducha Świętego i Anioła o pomoc. Proś Świętych każdego dnia o wstawiennictwo.

Mieczysława mówiła ci i Ja teraz ci to mówię: kto stanie na drodze po której zdąża Mieczysława jako jej nieprzyjaciel - Ja dopuszczam złego ducha do działania. Zapamiętaj ty i wszyscy, którzy chcą jej przeszkodzić w pełnieniu jej MISJI, którą jej wyznaczyłem. Ona nawet nie wie o przypadkowych osobach, które z zazdrości. czy ze złości chcą jej zaszkodzić. Ona, ma żyć według Mojej woli o którą ona prosiła i Ja będę przeszkadzał wszystkim osobom, które będą chciały jej przeszkodzić.
A ty K..... już chyba masz dość samowolnego szperania w internecie, ale dobrze, że prosisz i przepraszasz. Jeszcze pozostało ci wynagradzanie za grzechy swoje, swoich bliskich i dalszych. Pomagajcie sobie, bo będziecie rozliczani nawet z tego, co moglibyście uczynić dobrego dla bliźniego a nie uczyniliście.
Pamiętajcie
- czekam na każdy pokorny powrót do ŚWIĘTEGO OŁTARZA MOJEGO, bo tylko Ja czynię cuda.

Zapamiętajcie wy wszyscy, którzy grozicie Mnie;
- wy wszyscy, którzy chcecie podporządkować sobie Mnie jako sługę;
- którzy bezcześcicie Mnie podczas celebrowania Mszy Świętej;
- ci którzy pozwalacie, aby inni Mnie bezcześcili -

- WSZYSCY STANIECIE PRZEDE MNĄ A NIE JA PRZED WAMI !
JUŻ TAK DUŻO RAZY WAM MÓWIŁEM, ŻE JA JESTEM -
CZŁOWIEK, BÓG, STWORZYCIEL, ZBAWICIEL I SĘDZIA SPRAWIEDLIWY.
Zanim zgrzeszycie, parę razy zastanówcie się, czy warto przeznaczyć całą wieczność na potępienie/. Mówię to wszystkim: świeckim i duchowieństwu.
JA JESTEM SYN BOŻY I DRUGIEGO JUŻ NIE BĘDZIE.
JA TEN SAM POWRÓCĘ POWTÓRNIE JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY.

Jezus Chrystus - KRÓL WSZECHŚWIATA.Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej przekazany nam przez Najświętsze Dzieciątko Jezus.
>>KLIKNIJ<< Wieczerza
Pozdrawiam.
Zenon

-szukam-

Posłuchaj kolend-Kliknij na nazwę:


DZISIAJ W BETLEJEM

BÓG SIĘ RODZI

MĘDRCY ŚWIATA

DO SZOPY HEJ PASTERZE

GDY ŚLICZNA PANNA

GDY ŚLICZNA PANNA-I.SANTOR

TRIUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

DZISIAJ W BETLEJEM .....

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM...

JEZUS MALUSIENKI

ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ.

ACH UBOGI .....

W SRÓD NOCNEJ CISZY

CICHA NOC

OJ MALUŚKI MALUSKI

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

LULAJZE JEZUNIU

JEZUS MALUSIEŃKI

CICHA NOC-ENYA

DLACZEGO DZISIAJ

GORE GWIAZDA JEZUSOWI

HEJ ROŚNIJ SE W LESIE

NARODZIŁ SIĘ W STAJENCE

KAPELA GÓROLE-PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

KAPELA GÓROLE-JEZUS MALUSIENKI

W ŻŁOBIE LEŻY

CICHA NOC

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

-szukam--szukam-
>>KLIKNIJ<< ŚPIEWNIK KOSCIELNY Z KOLĘDAMI.


>>KLIKNIJ<<Ireneusz, Wykład nauki apostolskiej-POLECAM. TEGO NIE MOGĄ ZNIEŚĆ HERETYCY W SEMINARIACH I NA UCZELNIACH TEOLOGICZNYCH. ŚCIĄGNIJ BO KOŚCIÓŁ TEN ŚWIĘTY SCHODZI DO KATAKUMB.


-szukam--szukam--szukam--szukam--szukam--szukam--szukam-

-szukam-


-szukam-
-szukam-

-szukam-


-szukam- -szukam--szukam-


Staropolskim obyczajem
gdy w Wigilię gwiazdka wstaje
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i my życzymy Wam radości
aby wszystko się zdarzyło
z roku na rok lepiej było!Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i małe,
te mówione głośno lub niemówione wcale.
-szukam-


Jezu Królu na sianku złożony,
Któremu hołd oddały bydlęta
Racz Królu przyjąć nasze ukłony,
Które przynosimy Tobie Królu na Święta.
Spraw by kochający Ciebie Królu
Przyszły rok w szczęściu spędzili.
Niech Bóg W Trójcy Przenajświętszej błogosławi Was i całe wasze rodziny.


Mieczysława
Teofil24 grudnia WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA.

UCZTA MIŁOSCI.


-szukam--szukam-

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C.K.Norwid


-szukam--szukam-

Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się wspólnie.

W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczyna się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyni się tak na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema Królami.
Choinka pojawiła się dopiero w XIX wieku jako zwyczaj zapożyczony z Nadrenii. Zwyczaj ubierania świątecznego drzewka wiąże się z postacią Św. Bonifacego, który - według legendy - nawracając germańskie plemiona, podczas bożonarodzeniowego nabożeństwa, ściął pogański dąb, który padając zniszczył okoliczne drzewa, z wyjątkiem malutkiej sosny. -szukam-
Pierwszymi ozdobami choinki były jabłka, kojarzące się z rajskim drzewem życia.
Gwiazda wieńcząca czubek miała przypominać o Gwieździe Betlejemskiej, świeczki symbolizować światło Chrystusa, łańcuchy były z kolei odpowiednikiem węża i niewoli grzechu. Choinkę wnoszono do domu i zdobiono ją w dniu imienin Adama i Ewy.

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć opłatka, czyli cieniutkiego ciasta z mąki zmieszanej z wodą, którym dzielimy się podczas Wigilii, składając sobie jednocześnie życzenia, jest to tradycja polska, a wywodzi się ze starochrześcijańskich obrządków składania chleba ofiarnego na ołtarzach i dzielenia się poświęconymi chlebkami podczas mszy ŚWIĘTEJ.

Z tym dniem związanych jest też najwięcej obrzędów, obyczajów i wierzeń. Wigilia to jedno z najbardziej rodzinnych polskich świąt. Dużą rolę w tworzeniu świątecznej atmosfery odgrywa wystrój mieszkania. We wszystkich domach króluje pięknie przystrojona choinka, bez której trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie. To jedna z młodszych tradycji świątecznych. Wcześniej polskie domy zdobiły w czasie świąt zielone gałązki jodły, świerku lub sosny. Elementem świątecznego wystroju były też snopy zbóż, siano oraz słoma. Miały zapewniać dobre urodzaje, miały też przypominać o ubogim narodzeniu Jezusa. Zwyczaj ten przypomina dziś niewielka wiązka siana wkładana pod obrus. Dziś w wielu domach pod świąteczny obrus wkłada się także pieniądze, a po wieczerzy do portfela rybią łuskę lub ość - wszystko to ma zapewnić dostatek w nadchodzącym roku. Na stole przygotowuje się dodatkowe nakrycie, przeznaczone dla zbłąkanego wędrowca. Pusty talerz to także wyraz pamięci o bliskich, którzy odeszli.

W dawnej Polsce Wigilia Bożego Narodzenia uważana była za dzień, którego przebieg miał decydować o całym roku. Należało zatem przeżyć go w zgodzie, spokoju i okazywać sobie największą życzliwość.

Podobnie jak i dziś, od wczesnego świtu trwają przygotowania do wigilijnej kolacji. Wszystkie prace gospodarskie musiały być zakończone przed zapadnięciem zmroku, przed wieczerzą, która była i jest dotychczas najważniejszym momentem obchodów wigilijnych.
Wieczerzę wigilijną, którą tradycyjnie rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy, poprzedza wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa. Później następuje dzielenie się opłatkiem, świętym chlebem na znak pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju.

Towarzyszy temu wzajemne składanie życzeń. Ten sam znak pojednania i pokoju czynią pomiędzy sobą wyznawcy prawosławia, dzieląc się przed wieczerzą wigilijną proskurą, zwaną także prosferą - bułką przaśną. Polska wieczerza składa się wyłącznie z dań postnych. Najczęściej przyrządza się ich 12, bo tyle jest miesięcy w roku lub według innej interpretacji - bo tylu apostołów poszło za Chrystusem. Rzadko jednak liczy się skrupulatnie kolejne dania. Im jest ich więcej, tym większy dostatek zapanuje w nadchodzącym roku. Każdej potrawy należy przynajmniej skosztować. Wywodzi się to z odwiecznej tradycji nakazującej szacunek płodom ziemi i przygotowanym z nich pokarmom. Po kolacji w wielu domach rozpoczyna się wspólne śpiewanie kolęd.

Wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w Pasterce, uroczystej mszy ŚWIĘTEJ o północy.

-szukam-

-szukam-
Nim gwiazdka zabłyśnie,
nim święta przeminą,
niech Was błogosławi Najświętsza Panienka
z poczętą Królewską Dzieciną.
Niech się Wasze życie
w szczęśliwości splata
dziś, jutro w Nowy Rok
i po wszystkie lata.


Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszych wiary,
chcemy złożyć internautom życzenia,
z dniem Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność
W nadchodzącym Nowym Roku.

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam w
szczęściu i radości przy staropolskich kolędach
i zapachu bożonarodzeniowych świąt.


Gdy Mikołaj Cię ominie,
zrób na wieczór smutną minę,
bo to obowiązek Świętych
by przynosić nam prezenty!
Magia świąt to dziecięca wiara
w Świętego Mikołaja!.

-szukam-
Już słychać kolędy,
Już pachnie świętami...
Syn Boży się rodzi,
By zamieszkać z nami.

W betlejemskiej grocie,
W żłóbeczku na sianie
I w każdym kościele
Jest Jego mieszkanie!

My więc jak pasterze
Do Niego idziemy,
Dziecięcą modlitwę
W darze Mu niesiemy.

Prosimy w modlitwie
O pokój na świecie,
By było szczęśliwe
Trzecie Tysiąclecie.

By jedność i zgoda
Wszędzie panowały:
Błogosław nam, Jezu KRÓLU,
Panie, Boże mały!


-szukam-

-szukam-
PAMIĘTAJCIE O ZWIERZĄTKACH, NIECH ŚWIĘTUJĄ NARODZENIE KRÓLA KRÓLÓW!


-szukam-


-szukam-


-szukam-


ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU W MEDJUGORJE


25 GRUDNIA 2011+ Drogie dzieci! Również dzisiaj przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, aby On dał wam Swój pokój. Dziatki, módlcie się i dawajcie świadectwo, aby w każdym sercu zapanował pokój nie ludzki lecz Boży, którego nikt nie może zniszczyć.
Jest to pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje.
Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się, abyście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. +25 Grudnia 2011r


BOŻE NARODZENIE.

-szukam--szukam-


Msza w nocy
Msza o świcie
Msza w dzień


Msza w nocy

PIERWSZE CZYTANIE

Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Iz 9,1-3.5-6

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13
Refren:
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według prawdy.

DRUGIE CZYTANIE
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Tt 2,11-14

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Oto słowo Boże
EWANGELIA
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Łk 2,1-14

Narodzenie Jezusa


-szukam--szukam-

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta*, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz*. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Pasterze u żłóbka.
8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».


Oto słowo Pańskie.


Msza o świcie

PIERWSZE CZYTANIE
Przyszedł Zbawiciel
Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 62,11-12

Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:
Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca przychodzi.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.
Nazywać ich będą «Ludem Świętym», odkupionymi przez Pana.
A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie opuszczone»”.
Oto słowo Boże
PSALM RESPONSORYJNY Ps 97,1 i 6,11-12
Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

Pan króluje, wesel się ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg zbawił nas z miłosierdzia
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa Tt 3,4-7
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.
Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 2, 14
Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Łk 2,15-20

15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Oto słowo Pańskie.
-szukam--szukam-
Msza w dzień

PIERWSZE CZYTANIE

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 52,7-10

O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:

„Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
I wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6
Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg przemówił do nas przez Syna
Czytanie z Listu do Hebrajczyków Hbr 1,1-6

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek :

„Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?”
I znowu:
„Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”.
Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:

„Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.
Oto słowo Boże ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 1,1-18

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA

O SŁOWIE


1 Na początku było Słowo*, a Słowo było u Boga*, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało*. 4 W Nim było życie*, a życie było światłością* ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię*. 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi*. 10 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat* Go nie poznał*. 11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi*, tym, którzy wierzą w imię Jego - 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili*. 14 A Słowo stało się ciałem* i zamieszkało* wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen* łaski i prawdy. 15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». 16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce*. 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył*.

Oto słowo Pańskie.

-szukam--szukam-

-szukam-

DZIĘKUJEMY CI DZIECIĄTKO JEZU- KRÓLU I WSZECHPOTĘŻNY BOŻE ZA TWOJE GORĄCE SERCE KU NAM NIEGODNYM TWOIM STWORZENIOM. TWOJA MIŁOŚĆ I DOBROĆ PRZERASTA NASZE POJMOWANIE. DZIĘKUJEMY CI KRÓLU KRÓLÓW ZA PRZEPIĘKNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I CIERPLIWOŚĆ ANIELSKĄ W STOSUNKU DO NAS-GRZESZNYCH ISTOT. ALE PROSIMY CIĘ MIEJ NAD NAMI NADAL MIŁOSIERDZIE I ZWAŻ, ŻE JESTESMY TWOJĄ WŁASNOŚCIĄ I TWOIM DZIEŁEM POWOŁANYM DO ŻYCIA. SAMI Z SIEBIE NIC NIE MOŻEMY ZROBIĆ. DLATEGO PROSIMY CIĘ W DNIU TWOJEGO ŚWIĘA NARODZENIA NA ŚWIAT O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA NAS I POMOC NA TRUDNEJ DRODZE ZYCIA W TRUDNYCH CZASACH W JAKICH PZYSZŁO NAM ŻYĆ .
KRÓLUJ NAM DZIECIĄTKO JEZU KRÓLU TERAZ I PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW .AMEN.
31 Grudnia 2011r.

Wspomnienia:
Św. Sylwestra I (p); Św. Katarzyny Laboure (z); Melanii (mn)-szukam-Podziękujmy Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej za mijający rok i prośmy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa Króla o błogosławieństwo na nadchodzący Nowy Rok.
Bez Boga ani do proga przypomina staropolskie przysłowie naszych ojców wiernych Chrystusowi i Ewangelii Świętej.

NIECH TEN NADCHODZĄCY ROK BĘDZIE SZCZĘŚLIWY DLA KAŻDEGO Z NAS.


PIERWSZE CZYTANIE
Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 1 J 2,18-21

Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu

18 Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst* nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.
20 Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego* i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
21 Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.
22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.
23 Każdy, kto nie uznaje Syna*,
nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku*. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.
27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie* poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

Mamy żyć jako dzieci Boże

29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY Ps 96,1-2,11-12,13

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1,14.12

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 1,1-18

Prolog
1 Na początku było Słowo*, a Słowo było u Boga*, i Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało*.
4 W Nim było życie*, a życie było światłością* ludzi,
5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię*.
7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi*.
10 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat* Go nie poznał*.
11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi*, tym, którzy wierzą w imię Jego -
13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili*.
14 A Słowo stało się ciałem*
i zamieszkało* wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen* łaski i prawdy.
15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». 16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce*. 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył*.

Oto słowo Pańskie.-szukam-


-szukam--szukam-


                              

Motto Rycerzy Chrystusa Króla:

„ŻYJEMY PO TO ABY UMRZEĆ DLA JEZUSA CHRYSTUSA!”-szukam-
-szukam-
-szukam-


FILMY KS.PIOTRA NATANKA
^^^KLIKNIJ^^^


FILMY ECHOCHRYSTUSAKROLA
^^^KLIKNIJ^^^                                                                                          


"Kto kocha Boga, kto wierny Ojczyźnie, niech jej nie odstępuje, wszak widzicie, że idzie tu o zniszczenie praw jej najdroższych"
Tadeusz Rejtan"Musicie dużo czytać i oglądać.
By poznać prawdę.
By dostrzec korzenie zła"

+abp Marcel François LefebvrePOKOCHAJ JEZUSA! ŚW.TERESKA OBSYPYWAŁA RANY ZBAWICIELA PŁATKAMI RÓŻ!
-szukam--szukam-
-szukam-


DRODZY INTERNAUCI:

Wszystkim polecam zainstalowanie Nev Firefoxa 7.0.1 Przeglądarka darmowa. Najpopularniejsza przeglądarka w Polsce i na świecie.
Chodzi bezkonfliktowo z Internetem Explorerem i Operą. (można jednocześnie korzystać z 3 przeglądarek). Ma najnowsze sterowniki co przydaje się przy transakcjach finansowych i bezproblemowo odtwarza filmiki i pozostałe media.
Nawet bez dodatków. Wysoki stopień bezpieczeństwa. Internet explorer wyświetla nieprawidłowo od m-ca sierpnia stronę [echo...].Być może "niewidzialna ręka" maczała w tym palce aby utrudnić i zniechęcić do oglądania strony. Opera też robi to względnie dobrze. Kliknij poniżej i pobierz. Potem zainstaluj.Na powyższym portalu jest też do pobrania darmowa Opera.Zasada korzystania jest identyczna a nawet łatwiejsza niż w Inernecie Explorerze. Łatwo i bezproblemowo się odinstalowuje(ją) jak ktos nie chce korzystać.Dzienniczek jest prowadzony w miarę mozliwości chronologicznie, dlatego nowości umieszczane są chronologicznie standardowo w środku- dlatego potrzeba cały dzienniczek przegladać.Aby wspomóc stronę i liczyć na umieszczenie tekstów potrzebne mi są zdjęcia i tekst w wordzie lub w pdf w załączniku. Nie jestem w stanie przerobić tekstów z emaili na doc, docx i potem na html.( sam tekst z wyrównaniem do lewej strony bez odstępów; bo formatowanie zrobię już sama najlepiej czcionką Times Nev Roman-wielkość 14 bo pasuje do wyświetleń strony.).Zachęcam do przeglądania wcześniejszych dzienniczków i czytania nadesłanej literatury.Dziękuję.Video w jednym oknie lub w 2 oknach na stronie samoczynnie startujacego należy wyłączyć najlepiej klikając prawym klawiszem myszy na ekranik video i z rozwijanego menu wybierając ZATRZYMAJ.Nie bedzie wtedy kolidowało z innymi plikami audio i video odpalanymi ze strony.
Mieczysława.
http://www.dobreprogramy.pl/Firefox,Program,Windows,13108.html
"Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych":-szukam--szukam--szukam-


MOC APOSTOLSKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.
Cofnijmy się o ponad 2000 lat. W księdze Dziejów Apostolskich jest opisane wydarzenie nawrócenia około 3.000 ludzi wskutek świadectwa danego przez apostoła Piotra w Jerozolimie. W mowie którą wygłosił do ludu, bardzo jasno i wyraźnie wskazał na upamiętanie się z grzechów, czyli zawrócenie z drogi prowadzącej do potępienia, nawrócenie do Boga, to wszystko na podstawie wypełnionych proroctw Starotestamentowych wypełnionych w Chrystusie Jezusie.
Apostoł Piotr zwrócił uwagę i nawoływał: “…aby ratować się z tego przewrotnego pokolenia!!...”
Przewrotne pokolenie? Pomimo swojej religijności, ówcześni mieszkańcy Jerozolimy byli ludźmi przewrotnymi, mówili co innego, robili co innego i tak jak to powiedział Pan Jezus: “..swoimi uczynkami zapierali się Boga…” ich religijność była nieużyteczna, porównana do grobu, który z zewnątrz może pięknie wyglądać, być udekorowany, a wewnątrz………
Chrystus Pan obiecał apostołom, iż ich działalności będą towarzyszyć znaki i cuda, aby potwierdzić naukę którą otrzymali od Pana. Tak też się działo. Działalność apostołów zaczęła przynosić owoce w postaci nawróceń w różnych stronach ziemi, zaczęły również pojawiać się pierwsze ofiary męczeństwa ze strony ortodoksyjnych wyznawców, sprzeciwiających się temu co było głoszone przez naśladowców Chrystusa. Każdy ich gest, słowo, wypowiedzi, były napełnione Duchem Świętym którego otrzymali od Mistrza z Nazaretu.
Zbawiciel, tuż przed Wniebowstąpieniem, powierzył najbardziej odważnemu z apostołów, Piotrowi, władzę związania i rozwiązania, ustanawiania i odpuszczania, wielki niepojęty ludzkim rozumem dar.
Rozpoczął się czas błogosławieństw.
Znak Krzyża Świętego znalazł swoje miejsce w Tradycji kościoła bardzo ważne znaczenie, NIM rozpoczynano i kończono Eucharystię, NIM też, gestem ręki błogosławiono wiernych.
Trzeba tu zwrócić uwagę na dwie rzeczy, wykonanie znaku Krzyża oraz udzielenie błogosławieństwa i jego owoce. Jest różnica pomiędzy człowiekiem duchowym a cielesnym. Człowiek duchowy, będący w stanie Łaski, świadomie wierzący w Chrystusa i wiedzący dlaczego w Niego wierzy i człowiek cielesny, wierzący od przysłowiowego święta lub od niedzieli lub co gorsza, co kilka lat z powodu uroczystości rodzinnych tych radosnych ale też i czasem tych smutnych.
Dziś możemy zauważyć w wielu Kościołach jak spora liczba osób przychodzących na Mszę Świętą, czyni znak Krzyża bez określonego kształtu, jakiś “powietrzny znak”, dlaczego tak jest? Czy oznacza to obojętność? Zmęczenie? Niewiedzę? Niewiarę? Czy w końcu wyuczony przymus?
Znak Krzyża w Tradycji i nauce Kościoła, jest nie tylko symbolem naszej wiary, lecz także duchową tarczą przeciw złu. Świadectwa wielu świętych i błogosławionych potwierdzają duchową walkę ze złem i wykonywanie znaku Krzyża Świętego.
Kiedyś zostając zaczepiony na ulicy przez chrześcijan biblijnie wierzących zapytano mnie dlaczego w walce ze złem katolicy nie stosują Pisma Świętego. Zdziwiło mnie to pytanie i zapytałem dlaczego tak sądzi. W odpowiedzi usłyszałem że jako katolicy przykładamy nadmierną wagę do Maryji, świętych niż do Pana Jezusa i Pisma Świętego. W odpowiedzi usłyszał, iż Kościół prowadzony przez Ducha Świętego wskazuje na całe bogactwo jakie posiadamy w Bogu i niejednokrotnie sam Pan Bóg to potwierdzał w historii Kościoła i świata licznymi znakami i cudami, które zaprzeczają ludzkiej, ubogiej i grzesznej logice, że Bóg nam grzesznym ludziom dał coś czego nie posiadają nawet aniołowie, dał Ducha Świętego w ręce prostych ludzi, by poprzez ludzką słabość wskazywali moc Bożą, i tymi ludzi byli apostołowie a obecnie biskupi, jako następcy apostołów i że Pismo Święte o tym mówi.
Nikt nie jest zobowiązany do ślepego wierzenia, lecz kiedy Pan Bóg dotyka serca takiego człowieka, następuje duchowa rewolucja, a ona rozpoczyna się właśnie znakiem Krzyża - to on, gestem dłoni mówi: wierzę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna Bożego.
A błogosławieństwo apostolskie?
Czy poprzez udzielanie błogosławieństwa przez niektórych biskupów (również i księży) można dostrzec i usłyszeć o nawróceniach do Chrystusa?
Czy dzisiejsi bracia biskupi przemawiają w imieniu Chrystusa i w mocy Ducha Świętego który powoduje poruszenie serc, wyciśnięcie łez, żalu za grzechy i nawrócenie?
Czy dzieje się wręcz odwrotnie, że ludzie zamiast przychodzić do Chrystusa to odchodzą od Niego nie poznając Go zupełnie, gdyż nie słyszy się Ewangelii, która jest mocą!
Nie wystarczy powiedzieć, używając dobranych słów: Bracia i siostry w Chrystusie, Bóg Was kocha, gdyż ludzie widząc co się dookoła dzieje, cierpienia, okrutne czasem rzeczy dziejące się opodal lub gdziekolwiek, zaczynają się zastanawiać jeśli kocha to dlaczego………
“…Jeśli się nie nawrócicie tak samo zginiecie…”odpowiedział Pan uczniom na pytanie na temat tych którzy zginęli pod ciężarem zburzonej wiedzy w Ewangelii.
Apostoł Paweł napisał, że mowa o Krzyżu jest głupstwem dla tych którzy giną, dla nas wierzących jest MOCĄ BOŻĄ!! (list św. Pawła do Koryntian 1,17-18)
Znak Krzyża Świętego, jak również udzielanie błogosławieństwa powinno być świadome, oparte silnie na wierze i przekonaniu, że czynimy to w imię Chrystusa dla dobra ludu Bożego jak i osobistego świadectwa naszej ludzkiej, czasem słabej, ale wspomaganej przez Ducha Świętego wiary. (...)


                                                                                                             


-szukam-

-szukam- 1. Pobłogosław, Jezu drogi,
Tym, co Serce Twe kochają,
Niechaj skarb ten cenny drogi
Na wiek wieków posiadają.

2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które Serce Twoje dało,
W dani duszę Ci niesiemy,
By nas Serce Twe kochało.

3. Trzykroć święte Serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

4. Nie opuszczaj nas, o Panie,
Odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w Serca Twego ranie
Błogosławieństw zdrój jedyny.

5. Zostań, słodki Jezu z nami,
Świeć nam słońcem Twej miłości,
Świeć nam serca promieniami
Na tej ziemi i w wieczności. Amen.